Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) rozpoczyna proces cyklicznego gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dane zebrane od świadczeniodawców mają posłużyć do aktualizacji stawek określonych w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia oraz objąć analiza i wytycznymi w zakresie wartości minimalnej wynagrodzenia także personel wykonujący obowiązki zawodowe w oparciu o inne formy zatrudnienia, jak i personel działalności poza podstawowej.

Od 15 kwietnia 2022 r. pod adresem https://apprkp.aotm.gov.pl/ będzie dostępna aplikacja umożliwiająca przekazanie danych do Raportu Kadrowo – Płacowego na podstawie załączonego szablonu.

Pierwsze przekazanie danych odbywa się na podstawie wynagrodzeń za luty 2022 i winno nastąpić do 26 kwietnia 2022 r.

Biorąc pod uwagę, że zakres przekazanych danych dotyczy wynagrodzeń personelu i ich składowych konieczne jest zaangażowanie w proces osób odpowiedzialnych za obsługę kadrową – księgową w Państwa podmiotach.

W przypadku świadczeniodawców, którzy nie prowadzą pełnej księgowości, w tym nie prowadzą tak szczegółowej ewidencji wynagrodzeń i ich składników, dopuszcza się możliwość wypełnienia jedynie tych pozycji tabeli, które są możliwe do wypełnienia.

Prosimy o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zebranie i przekazania danych w Państwa podmiotach oraz podjęcie działań zmierzających do terminowego przekazania danych do AOTMiT.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w komunikacie na stronie Agencji dostępnym pod adresem:

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/komunikat-pozyskiwanie-danych-apprkp-raport-kadrowo-placowy/

Dodatkowo informujemy, że obowiązek przekazania danych wynika z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1285 t.j.), zgodnie z którą:
Art. 31lc. [Przetwarzanie danych przez ministra oraz Agencję]

 1. W celu realizacji zadań Agencji określonych w art. 31 n minister właściwy do spraw zdrowia oraz Agencja przetwarzają następujące dane:
  1) numer PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer
  dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  2) adres miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy;
  3) dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.
 2. Podmioty obowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych oraz jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w
  zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia udostępniają nieodpłatnie Agencji dane, o których mowa w ust. 2, w celu realizacji zadań Agencji określonych w art. 31n pkt 1-3d, 4a i 4b oraz w celu dokonywania analiz na rzecz systemu ochrony zdrowia.
  4. Świadczeniodawca, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, udostępnia Agencji nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 2, w terminie wskazanym przez Prezesa Agencji, nie krótszym jednak niż 14 dni, licząc od dnia doręczenia świadczeniodawcy wniosku o udostępnienie danych, zapewniając najwyższą jakość i kompletność udostępnionych danych. Agencja może zweryfikować jakość oraz kompletność danych, o których mowa w ust. 2, w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawcę na zasadach uzgodnionych ze świadczeniodawcą