REH: procedura składania wniosków na przedłużenie rehabilitacji

 

Szanowni Państwo,
w przypadku świadczeń gwarantowanych w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, dla których obowiązujące przepisy określają czas trwania rehabilitacji prowadzonej w warunkach domowych, ośrodku dziennym oraz w warunkach stacjonarnych, w uzasadnionych medycznie przypadkach istnieje możliwość kontynuowania leczenia za zgodą OW NFZ na podstawie złożonego do OW NFZ przez świadczeniodawcę w terminie 7 dni roboczych przed zakończeniem rehabilitacji, której długość została określona w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, kompletnego wniosku o indywidualną zgodę na rozliczenie świadczeń złożonego. Do zachowania terminu, o którym mowa w przepisach wlicza się dni robocze rozumiane jako dni tygodnia od poniedziałku do piątku.
Z uwagi na złożoność procesu oraz konieczność utworzenia i przekazania wniosków w odrębnym systemie centralnym NFZ w przypadku zaistnienia w Państwa placówce okoliczności wymagających wdrożenia procedury złożenia wniosku o zgodę na przedłużenie rehabilitacji informujemy, że przygotowanie wniosku przez Biuro MBRK będzie możliwe w przypadku zachowania poniższych terminów:
 • przekazania informacji o pacjentach (PESEL, nazwisko i imię), dla których planowane jest wnioskowanie o zgodę na przedłużenie rehabilitacji – do 21 dni przed planowanym zakończeniem rehabilitacji zgodnie z czasem trwania określonym na podstawie rozporządzenia
 • przekazanie kompletnej dokumentacji wymaganej do uzupełnienia i złożenia wniosku dla każdego z pacjentów – do 14 dni przed planowanym zakończeniem rehabilitacji zgodnie z czasem trwania określonym na podstawie rozporządzenia
Bardzo prosimy o terminowe i rzetelne kompletowanie oraz przekazywanie dokumentów, celem umożliwienia terminowego przygotowania do złożenia wniosków po stronie pracowników MBRK.
Poniżej zamieszczamy wykaz dokumentów (kopie dokumentów każdorazowo winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem) niezbędnych do przygotowania i złożenia wniosku o indywidualną zgodę na przedłużenie rehabilitacji za pośrednictwem MBRK.
1) rehabilitacja w warunkach domowych
à  świadczeniobiorcy przysługuje do 80 dni rehabilitacji w warunkach domowych w danym roku kalendarzowym
 • skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne stanowiącego podstawę realizacji w bieżącym roku kalendarzowym świadczeń w warunkach domowych,
 • historię zdrowia i choroby pacjenta zawierającą wpis z porady lekarskiej, podczas której zapadła decyzja o potrzebie przedłużenia czasu trwania wnioskowanego świadczenia, z uzasadnieniem realizacji świadczeń w warunkach domowych:
  à wpis powinien zawierać informacje potwierdzające zasadność realizacji u pacjenta rehabilitacji w warunkach domowych tj. brak możliwości dotarcia do placówki oraz powód rehabilitacji np. ocenę stopnia niepełnosprawności, opartej na skali Rankina,
  à decyzję podejmuje lekarz prowadzący rehabilitację wykazany do realizacji świadczeń w ramach umowy z NFZ realizowanej przez świadczeniodawcę, w przypadku gdy w zakresie świadczeń nie został zgłoszony żaden lekarz decyzję podejmuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego podczas porady lekarskiej w warunkach domowych
 • wpis z realizacji wizyty fizjoterapeutycznej początkowej na której ustalono / potwierdzono plan leczenia, w tym rodzaj procedur medycznych do realizacji wg. ICD-9 i częstotliwość wizyt fizjoterapeuty
 • karta realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach domowych dotychczas zrealizowanych u pacjenta, którego dotyczy wniosek wraz ze wskazaniem daty, na którą przypada ostatni dzień planowanej rehabilitacji
  à wpisane dni realizacji, personel oraz wykonane procedury medyczne powinny być zgodne ze sprawozdawczością przekazaną w raportach do NFZ oraz ze skierowaniem (planem leczenia określonym przez lekarza lub fizjoterapeutę)
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli wydano
 • w uzupełnieniu po realizacji 80 dnia rehabilitacji w warunkach domowych:
  – kopia pełnej karty realizacji ze wszystkimi dniami cyklu (ostatni dzień rehabilitacji jest podstawą do oceny po stronie NFZ zachowania terminu dla złożonego wniosku)
  – informację od fizjoterapeuty dla lekarza kierującego
2) rehabilitacja w warunkach oddziału dziennego
à  w przypadku rehabilitacji ogólnoustrojowej świadczeniobiorcy przysługuje od 15 do 30 dni zabiegowych
à w przypadku rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego świadczeniobiorcy przysługuje do 120 dni zabiegowych w danym roku kalendarzowym
à w przypadku rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy świadczeniobiorcy przysługuje do 120 dni zabiegowych w danym roku kalendarzowym
à w przypadku rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku świadczeniobiorcy przysługuje do 120 dni zabiegowych w danym roku kalendarzowym
 • skierowanie na rehabilitację stanowiącego podstawę realizacji w bieżącym roku kalendarzowym świadczeń w warunkach oddziału dziennego,
 • indywidualną dokumentację medyczną pacjenta w zakresie ustalonego planu leczenia zawierającą informację o zleconych procedurach medycznych wg. ICD-9 oraz czasie trwania i częstotliwości realizacji świadczeń
 • historię zdrowia i choroby pacjenta zawierającą wpis z porady lekarskiej, podczas której zapadła decyzja o potrzebie przedłużenia czasu trwania wnioskowanego świadczenia, wraz z uzasadnieniem medycznym
  à  w przypadku rehabilitacji ogólnoustrojowej decyzję podejmuje lekarz prowadzący rehabilitację pacjenta
  à  w przypadku rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy oraz  osób z dysfunkcją narządu wzroku decyzję podejmuje lekarz kierujący na rehabilitację
 • kartę realizacji świadczeń dotychczas zrealizowanych u pacjenta wraz ze wskazaniem daty, na którą przypada ostatni dzień planowanej rehabilitacji
  à wpisane dni realizacji, personel oraz wykonane procedury medyczne powinny być zgodne ze sprawozdawczością przekazaną w raportach do NFZ
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia pacjenta np. orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, potwierdzające prawo do korzystania ze świadczeń na podstawie ustawy „za życiem”
3) rehabilitacja w warunkach stacjonarnych
à  w przypadku rehabilitacji ogólnoustrojowej świadczeniobiorcy przysługuje do 6 tygodni rehabilitacji
à  w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej świadczeniobiorcy przysługuje do 3 tygodni rehabilitacji
 • skierowanie na rehabilitację stanowiącego podstawę realizacji świadczeń w warunkach oddziału stacjonarnego,
 • indywidualną dokumentację medyczną pacjenta w zakresie ustalonego planu leczenia zawierającą informację o zleconych procedurach medycznych wg. ICD-9 oraz czasie trwania i częstotliwości realizacji świadczeń
 • historię zdrowia i choroby pacjenta zawierającą wpis z porady lekarskiej zrealizowanej przez lekarza prowadzącego rehabilitację pacjenta, podczas której zapadła decyzja o potrzebie przedłużenia czasu trwania wnioskowanego świadczenia, wraz z uzasadnieniem medycznym
 • kartę realizacji świadczeń dotychczas zrealizowanych u pacjenta wraz ze wskazaniem daty, na którą przypada ostatni dzień planowanej rehabilitacji
  à wpisane dni realizacji, personel oraz wykonane procedury medyczne powinny być zgodne ze sprawozdawczością przekazaną w raportach do NFZ
4) rehabilitacja w ramach programu leczenia dzieci i dorosłych ze śpiączką:
à  świadczeniobiorcy przysługuje do 12 miesięcy rehabilitacji w ramach programu
 • decyzja zespołu terapeutycznego świadczeniodawcy potwierdzająca konieczność kontynuowania rehabilitacji ze względów medycznych w celu osiągnięcia założonych efektów terapii wraz z oceną stanu klinicznego świadczeniobiorcy
 • wskazanie daty rozpoczęcia rehabilitacji pacjenta w ramach programu wraz z oznaczeniem daty zakończenia planowanej rehabilitacji