Przypominamy, że obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji nakłada na podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek corocznego sprawozdania informacji na temat posiadanych wyrobów medycznych oraz zakupionych środków ochrony osobistej.

Raportowanie danych odbywa się:

  • co miesiąc do 7 dnia każdego miesiąca dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne w szpitalu liczącym co najmniej 200 łóżek
  • corocznie do dnia 15 stycznia każdego roku dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą inną niż świadczenia szpitalne w szpitalu liczącym co najmniej 200 łóżek
  • corocznie do dnia 31 stycznia każdego roku dla pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w tym praktyk zawodowych).

Sprawozdawczość obejmuje wyroby medyczne i środki ochrony osobistej (SOO) zgodnie z załącznikami do rozporządzenia. Treść aktu znajdą Państwo w załączeniu. Dane powinny zostać przekazane w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-ZDROWIE dostępnej pod adresem https://sezoz.ezdrowie.gov.pl/

Jeśli są Państwo zainteresowani zleceniem firmie MBRK przekazania danych do Systemu Ewidencji Zasobów w Ochronie Zdrowia (SEZOZ) uprzejmie informujemy, że taka usługa jest dodatkowo płatna i wynosi 600,00 zł netto dla podmiotu leczniczego / praktyki zawodowej w przypadku raportowania obejmującego środki ochrony osobistej (SOO) oraz do 10 wyrobów medycznych (rozumianych jako 10 unikalnych numerów seryjnych zasobów).

Dla podmiotów, których potencjał w zakresie wyrobów medycznych objętych raportowaniem jest rozbudowany i wymaga przekazania do systemu SEZOZ ponad 10 wyrobów medycznych wartość usługi będzie wyceniania indywidualnie. W takim przypadku wzorem poprzedniego roku prosimy Państwa o kontakt bezpośredni celem ustalenia i potwierdzenia warunków finansowych.

Z uwagi na pozostały czas potrzebny do przygotowania i przekazania danych prosimy o potwierdzenie zlecenia usługi raportowania do SEZOZ na rzecz MBRK do 10 stycznia 2022 r.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości w zakresie realizacji usługi przez MBRK proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.