Dnia 26 lipca 2022 r. została wydana zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

W związku ze zwiększona realizacją świadczeń wynikającą  z przyznania prawa do opieki medycznej obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego kraju,  w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. dokonano zmian mechanizmu ustalania ryczałtu w taki sposób, aby kwoty przekazywane świadczeniodawcom w ramach tej formy finansowania uwzględniały zwiększoną realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z udzielaniem opieki medycznej osobom uprawnionym do niej na podstawie ustawy o pomocy.

Wprowadzono w dodawanym § 3a rozporządzenia mechanizm odpowiedniego zwiększania ryczałtu, którego podstawą zwiększenia będzie osiągnięta w danym okresie, na terenie danego województwa, suma nadwykonań ryczałtu wykazanych przez poszczególnych świadczeniodawców, którzy osiągnęli takie nadwykonania – „świadczeniodawca l,, – bez względu na to, czy takie nadwykonania wynikają ze zwiększonej realizacji świadczeń na rzecz świadczeniobiorców, czy też osób uprawnionych do opieki medycznej na podstawie ustawy o pomocyKwota zwiększenia ryczałtu dla danego świadczeniodawcy l’ stanowić będzie iloczyn wartości jego nadwykonania oraz ilorazu ogólnej kwoty środków z Funduszu Pomocy wykorzystanej w danym okresie i sumy nadwykonań wykazanych przez poszczególnych świadczeniodawców l’ na terenie województwa, z zastrzeżeniem że nie będzie ona mogła przekroczyć wartości nadwykonania wykazanego przez tego świadczeniodawcę.

Realizację zwiększenia wartości ryczałtu umożliwi wykorzystanie środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Rozp MZ 26.07.22 szpital

Aleksandra Jaros