E- zlecenia ZPO

Szanowni Państwo,

w związku z uruchomieniem od 1 lipca 2023 r. funkcjonalności umożliwiającej wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej, została wydana zmiana zarządzenia sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne- akt prawny w załączeniu.

W przypadku zleceń na wyroby przysługujące comiesięcznie wystawionych w postaci elektronicznej dopuszczono możliwość wykonywania realizacji zleceń u różnych świadczeniodawców.

Natomiast z uwagi na obowiązujące zasady przechowywania oryginałów zleceń, realizacja zleceń wystawionych w postaci papierowej na wyroby przysługujące comiesięcznie odbywa się u jednego świadczeniodawcy wyroby.

E-zlecenie wystawia się w formie dokumentu elektronicznego podpisywanego:

  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. podpisem zaufanym albo
  3. z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Informacja o wygenerowanych danych dostępowych do e-zlecenia będzie przekazywana pacjentowi za pośrednictwem sms, e-mail. Dostępny będzie również druk informacyjny dla e-zleceń wystawionych i podpisanych elektronicznie – możliwy do wydrukowania na prośbę pacjenta przez osobę wystawiającą.

Wersja testowa e-zleceń https://test-dev-ezwm.nfz.gov.pl/

Komunikat dotyczący specyfikacji (informacja dla dostawcy oproframowania) https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcow-oprogramowania,8417.html

Zgodnie z komunikatem NFZ http://www.nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wystawiania-zlecen-na-wyroby-medyczne-od-1-lipca-2023-r-,2038.html :

Od 1 lipca do 30 września 2023 r. wystawianie e-zleceń jest fakultatywne.

Od 1 października 2023 r. wystawianie e-zleceń podpisanych elektronicznie będzie obligatoryjne.

Do 30 września 2023 r. zlecenia na wyroby medyczne i zlecenia naprawy mogą być wystawiane i weryfikowane na dotychczasowych zasadach:

– za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma jak dotychczas, od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia – bez konieczności wydruku zlecenia (nadal będzie możliwość generacji i pobrania pliku PDF z I i II częścią zlecenia).

– w formie papierowej poza systemem e-ZWM. uwaga! Forma wymaga potwierdzenia zlecenia w OW NFZ.

W związku z tym, że odstąpiono od wymagania złożenia podpisu przez realizatora i osobę odbierającą dla części III i IV zlecenia, realizacja zlecenia nie jest traktowana jako dokument elektroniczny.

Realizacja zlecenia od 1 lipca 2023 r. w sklepie medycznym lub aptece odbywa się po przekazaniu przez pacjenta:

  1. identyfikatora zlecenia oraz numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL daty urodzenia,
  2. identyfikatora zlecenia oraz kodu dostępu lub
  3. numeru PESEL oraz kodu dostępu.

W zarządzeniu wprowadzono również zmiany w katalogu osób realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne:
1) instruktora orientacji przestrzennej i mobilności w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięczne – wyłącznie w przypadku doboru zaopatrzenia w laski dla osób niewidomych,
2) rehabilitanta wzroku słabowidzących w ramach zaopatrzenia w zakresie optyki okularowej, obejmującego zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie – wyłącznie w przypadku doboru zaopatrzenia w pomoce optyczne.