W ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na Realizatora zadania z zakresu: przygotowania i przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera –edukacja nieformalnych opiekunów osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami.

 

Opis przedmiotu

– przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nieformalnych opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi na temat zaburzeń otępiennych, w tym choroby Alzheimera, oraz zasad właściwej opieki nad chorymi;
– opracowanie kursu szkoleniowego dla nieformalnych opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi w wersji on-line i drukowanej oraz dystrybucję jego wersji drukowanej.

 

Realizacja zadania:

w 2022 r.– co najmniej:

 • przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych grupy nieformalnych opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi, w tym potrzeb w zakresie zapewnienia opieki osobom z zaburzeniami otępiennymi w czasie, w którym ich opiekunowie uczestniczą w szkoleniach – wydatki związane z zapewnieniem tej opieki powinny zostać ujęte w budżecie oferty;
 • opracowania programu szkolenia;
 • organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi na podstawie opracowanego programu oraz organizacji zajęć terapeutycznych/opieki dla osób chorych w czasie szkolenia ich opiekunów.
 • przetłumaczenia na język polski kursu szkoleniowego dla opiekunów osób chorych na demencję, opracowanego przez WHO (iSupport for Dementia) i przygotowania jego wersji testowej;
 • przeprowadzenia badania użyteczności wykorzystania narzędzia iSupport for Dementia w edukacji i wsparciu opiekunów nieformalnych osób z zaburzeniami otępiennymi w Polsce i sformułowanie wniosków dotyczących niezbędnych zmian/uzupełnień w tym narzędziu szkoleniowym.

w 2023 r.– co najmniej:

 • kontynuacji szkoleń dla opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi na podstawie opracowanego programu oraz organizacji zajęć/opieki dla osób chorych w czasie szkolenia ich opiekunów;
 • ewaluacji i podsumowania efektów i wniosków z ww. szkoleń;
 • przygotowania ostatecznych treści materiałów edukacyjnych do szkoleń dla opiekunów nieformalnych osób z zaburzeniami otępiennymi – na podstawie wniosków z ewaluacji szkoleń;
 • przygotowania ostatecznej wersji kursu szkoleniowego on-line i ostatecznej wersji kursu szkoleniowego w formie drukowanej dla opiekunów nieformalnych (na podstawie zmienionego/uzupełnionego narzędzia iSupport for Dementia) oraz jego dystrybucja w wersji drukowanej, zgodnie z wymogami wskazanymi przez Ministra Zdrowia.

 

Zasięg terytorialny realizacji szkoleń

 1. Oferent powinien przedstawić w ofercie zasięg realizowanych szkoleń – liczbę województw, w których planuje zorganizować szkolenia.Minimalny poziom to 2 województwa.
 2. Oferent przedstawi w ofercie procentowy udział w szkoleniach mieszkańców z mniejszych miejscowości – do 50 tys. mieszkańców. Minimalny poziom to 10% uczestników z mniejszych miejscowości (do 50 tys. mieszkańców) w ogólnej liczbie uczestników szkoleń.

 

Budżet zadania 

Na realizację zadania w latach 2022–2023 planuje się przeznaczyć środki publiczne w maksymalnej wysokości 4 550 000,00. Szczegóły obrazuje poniższa tabela.

Rok Całość zadania
2022 2 550 000,00 zł
2023 2 000 000,00 zł
Razem: 4 550 000,00 zł

Szczegółowe warunki dotyczące personelu, wymaganego doświadczenia oraz organizacji udzielania świadczeń znajdą Państwo pod adresem: https://e-inwestycje.mz.gov.pl/wybranykonkurs/?id=de4f2a53-6106-ed11-82e5-0022487fd2e2

Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem POPI znajdującej się pod adresem https://e-inwestycje.mz.gov.pl/[3] w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 10.08.2022 r., tj. do godz. 16.00. 

O zachowaniu terminu decyduje data wysłania wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na POPI.

Aleksandra Jaros