Możliwość wystawiania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

 

Szanowni Państwo,

od dnia 2 marca 2023 r. została wydana zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Zmiana aktu prawnego wprowadza możliwość wystawiania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową w postaci elektronicznej.

Przy czym od dnia 1 lipca 2023 r. wystawianie przedmiotowych skierowań w postaci elektroniczne będzie obowiązkiem Świadczeniodawcy.

Wystawianie i potwierdzanie skierowań w postaci elektronicznej będzie odbywało się w Systemie Informacji Medycznej ( „SIM”).

Wystawienie i potwierdzenie skierowań papierowych będzie odbywało się na zasadach dotychczasowych.

W rozdziale 3 przekazanego aktu prawnego znajdą Państwo informacje dotyczące elementów zawartych na skierowaniu wystawionym w formie elektronicznej.

Skierowanie w postaci elektronicznej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będzie następnie przekazywane, za pośrednictwem SIM, do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, dalej świadczeniobiorca otrzyma informację o wystawionym skierowaniu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w art. 59b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Świadczeniobiorca zostanie poinformowany o kolejnych etapach przetwarzania skierowania elektronicznego, w tym o jego rejestracji i potwierdzeniu, w postaci powiadomień w Internetowym Koncie Pacjenta lub wiadomości przekazanej na wskazany przez świadczeniobiorcę numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Regulacja przewiduje wyjątki, kiedy skierowanie będzie wystawione i prowadzone w postaci papierowej:

  1. gdy skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju,
  2. brak dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, z późn. zm.), uniemożliwi wystawienie i prowadzenie skierowania w postaci elektronicznej.

Przedmiotowa zmiana wchodzi w życie od 17.03.2023 r.  

W załączeniu przekazujemy zmianę rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową