Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – ROZPORZĄDZENIE MZ z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo,

dnia 16.06.2023 r zostało wydane rozporządzenie w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r.

 

Przygotowaliśmy dla Państwa listę najważniejszych regulacji prawnych z obszaru realizacji umowy z NFZ, które zostają zniesione lub kontynuowane z uwagi na wdrożenie regulacji do aktów prawnych określających warunki realizacji umowy zawartej z NFZ.

Przepisy obowiązujące po 30.06.2023 r./regulacje zawarte w rozporządzeniach koszykowych lub zarządzeniach, które nie ulegają zmianie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego/:

 1. TK i RM-  osoby będące lekarzami mogą udzielać świadczeń w zakresie badania
  tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM), także za pośrednictwem systemów  teleinformatycznych lub systemów łączności, z zachowaniem wymogów określonych w odrębnych przepisach
  .
 2. OPH -opieki paliatywnej i hospicyjnej świadczeni realizowane dopuszcza się realizację porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile ten sposób postępowania nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta w warunkach domowych.
 3. POZ do wykazu świadczeń gwarantowanych lekarz, pielęgniarki i położnej wprowadzono świadczenia dedykowane realizacji wizyt i porad na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 4. PSY – świadczenia psychiatryczne i leczenia uzależnień realizowane w warunkach ambulatoryjnych z wyłączeniem leczenia środowiskowego (domowego), mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, pod warunkiem zapewnienia dostępności personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń. Przeprowadzanie procesu diagnostycznego nie może odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

W pozostałych rodzajach świadczeń wykonywanie teleporad nie jest uregulowane w aktach prawnych, wobec tego realizacja świadczeń w za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności od 1 lipca 2023 r. nie jest dozwolona.

Przepisy obowiązujące wyłączeni do dnia 30.06.2023 r.

 1. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy mogą być wystawiane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Uwaga!

Planowane jest uruchomienia systemu informatycznego do wystawiania zleceń w postaci elektronicznej.

 1. REH rehabilitacja lecznicza: w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zakresie świadczeń ambulatoryjnych, domowych oraz dziennych dopuszcza się realizację porad lekarskich, porad lub wizyt terapeutycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jeżeli ten sposób realizacji świadczenia opieki zdrowotnej nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia świadczeniobiorcy.
 2. Świadczeniobiorca, który nie zgłosił się na ustalony termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i został z tego powodu skreślony z listy oczekujących, podlega przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących, o którym mowa w art. 20 ust. 10f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca zgłasza nie później niż w terminie 14 dni od daty wskazanej w zdaniu pierwszym
 3. Zlecenie wykonania badania laboratoryjnego polegającego na wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, następujące za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Tracą ważność przepisy dotyczące przeprowadzania testów diagnostycznych w kierunku zakażenia COVID-19.
 4.  Oświadczenie  woli świadczeniobiorców o wyborze świadczeniodawcy, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej mogą być składane zgodnie z wzorami obowiązującymi w dniu 13 marca 2020 r.

Uwaga!- aktualny wzór deklaracji znajdą Państw w rozporządzeniu z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z
zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 1. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mogą być udzielane przez świadczeniodawców także w godzinach pracy określonych w umowach o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli jest to spowodowane koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej realizowanych na danym obszarze.
 2. Osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (lekarz, felczer, kierownik laboratorium), mogą nie przekazywać odpowiednio formularzy ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz ZLB-1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, dotyczących zakażenia SARS-CoV-2, pod warunkiem zlecenia wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 oraz przekazania jego wyniku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3 ust. 1, lub za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 3. Nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach.