Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej od 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r.

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, maksymalna wysokość opłaty za:

1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,

2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie”.

                                                                    Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
                                                                                   – w okresie 01.09.2023 r. – 30.11.2023 r.
Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 1 strona wyciągu albo odpisu 1 strona kopii albo wydruku Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
II kwartał 2023 r.
7 005,76 zł
maks. 0,002
przeciętnego wynagrodzenia
maks. 0,00007
przeciętnego wynagrodzenia
maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
14,01 zł 0,49 zł 2,80 zł

 

Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie;
2) w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
3) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
4) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.