Szanowni Państwo,

dnia 21 grudnia zostało wydane zarządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. Akt prawny wraz z rozporządzeniem przekazujemy w załączeniu do wiadomości.

Celem programu pilotażowego jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej.

Sieć kardiologiczna składa się z krajowego ośrodka koordynującego, regionalnych ośrodków koordynujących wraz z ośrodkami współpracującymi poziomu I i II, które współpracują ze sobą w zakresie opieki kardiologicznej nad świadczeniobiorcą objętym programem pilotażowym.

Do programu pilotażowego kwalifikuje się świadczeniobiorca powyżej 18. roku życia, który posiada zdiagnozowane rozpoznanie wstępne:

  1. a) nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne lub
  2. b) niewydolność serca, lub
  3. c) nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia.

Świadczeniodawcy realizujący umowy z NFZ w ramach POZ i AOS mają możliwość  podjęcia  współpracy z Krajowym Ośrodkiem Koordynującym jako jednostka kwalifikująca lub ośrodek współpracujący poziomu I.

Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach programu pilotażowego odbywa się zgodnie z umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącymi: systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zawartymi w ramach leczenia kardiologicznego ze świadczeniodawcami w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej na obowiązujących w tych umowach warunkach, z wykorzystaniem następujących stawek oraz współczynników korygujących:

1) dla ośrodków kierujących świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego, realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – na podstawie przekazanej do Funduszu, potwierdzonej przez regionalny ośrodek koordynujący, kwalifikacji pacjenta do programu pilotażowego przy współczynniku kwalifikacji na poziomie co najmniej 0,5 w poprzednim okresie sprawozdawczym – 30 zł za każdego skierowanego pacjenta;

2) dla ośrodka współpracującego poziomu I i II ze współczynnikiem korygującym:

  1. a) 1,15 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie ambulatoryjnym,
  2. b) 1,05 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie hospitalizacji;

3) dla regionalnego ośrodka koordynującego ze współczynnikiem korygującym:

  1. a) 1,2 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie ambulatoryjnym,
  2. b) 1,1 dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w trybie hospitalizacji;

4) 13  dla krajowego ośrodka koordynującego ze współczynnikami korygującymi, o których mowa w pkt 3, zwiększonymi o 0,05.

Regionalnym ośrodkiem koordynującym w woj. Mazowieckim jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

W celu zawarcia umowy w zakresie pilotażu należy podpisać z Instytutem porozumienie o współpracy, a następnie z Funduszem umowę na realizację pilotażu.

Kontakt do Krajowego Ośrodka Koordynującego pod nr tel. 22 34 34 700, informacje dostępne są na stronie https://siec.ikard.pl