POZ zmiany od 1 lipca 2023 r. – zarządzenie nr 163/2022/DSOZ

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wiadomości z dnia 27.12.2022 r. temat POZ – zmiana zarządzenia przypominamy, że na mocy zarządzenia nr 163/2022/DSOZ od 01 lipca 2023 r. zmianie ulegają regulacje dotyczące  dodatku  kwotowego za realizacje świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów przewlekle chorych i jednocześnie wycofanie współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną 3,2.

Wprowadzony zostaje dodatek kwotowy wypłacany po każdym okresie sprawozdawczym w wysokości:

Liczba grup dziedzinowych Wysokość dodatku kwotowego wypłacana za objęcie opieką świadczeniobiorcy
– Diabetologia 17,00 zł
– Kardiologia 28,33 zł
– Endokrynologia 36,83 zł
4– Pulmonologia 42,50 zł

Dodatek zostaje wypłacony w przypadku sprawozdania odpowiedniego kodu jednostki chorobowej będącego główna przyczyną zrealizowanego świadczenia lub chorób współistniejących wg kodu ICD-10 wymienionego w załączniku nr 20 do zarządzenia nr 163/2022/DSOZ,

Zasady wypłacania dodatku przedstawiają się następująco:

  1. przez kolejnych  12 okresów sprawozdawczych od dnia udzielenia porady kompleksowej z IPOM u danego świadczeniobiorcy,
  2. od dnia udzielenia innej niż wymieniona w pkt 1 porady lekarskiej, pod warunkiem, że liczba porad lekarza poz udzielonych osobom z powodu choroby, o której mowa w załączniku nr 20 do zarządzenia, nie jest mniejsza niż jedna przypadająca na 6 kolejnych okresów sprawozdawczych

Uwaga: udzielenie pacjentowi świadczenia z zakresu AOS z powodu choroby z danej grupy dziedzinowej wstrzymuje rozliczenie dodatku ma kolejne 12 okresów sprawozdawczych.

 

Zarzadzenie 163_2022_DSOZ (1)