PSY – Leczenie substytucyjne – prowadzenie terapii – prawa pacjenta i obowiązki świadczeniodawcy

Szanowni Państwo,

z uwagi na poprawności prowadzenia terapii w ramach leczenia substytucyjnego przypominamy, iż zgodnie z warunkami realizacji Programu Leczenia Substytucyjnego pacjenci  mają zapewniony dostęp do terapii i rehabilitacji w wymiarze co najmniej dwóch godzin tygodniowo, a podmiot leczniczy stwarza warunki do współpracy z ich rodzinami.

Kierownik programu lub upoważniony przez niego lekarz wykonujący zadania w programie, biorąc pod uwagę opinię pacjenta, może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby godzin albo odstąpieniu od terapii lub rehabilitacji jeżeli jest to uzasadnione stanem psychofizycznym pacjenta lub gdy cele rehabilitacji zostały osiągnięte. Wówczas te decyzję należy odnotować w dokumentacji medycznej pacjenta.

W przypadku realizacji terapii każdorazowo należy wykazywać do rozliczeń z NFZ produkt statystyczny – program leczenia substytucyjnego – terapia i rehabilitacja (2 godziny w tygodniu). 

Dodatkowo przypominamy o następujących kwestiach:

  1. pacjent przyjmujący środek substytucyjny jest badany, co najmniej raz w miesiącu, na występowanie w moczu lub innych płynach ustrojowych środków odurzających i substancji psychotropowych innych niż stosowane w ramach programu,
  2. pacjentowi uczestniczącemu w programie podmiot leczniczy wydaje kartę identyfikacyjną, uaktualnianą przez podmiot leczniczy co najmniej raz na trzy miesiąc,
  3. Środek substytucyjny jest podawany pacjentowi w podmiocie leczniczym przez lekarza, pielęgniarkę lub wydawany przez farmaceutę w jednorazowych dawkach dziennych i przyjmowany przez pacjenta w ich obecności.

W uzasadnionych przypadkach środek substytucyjny może być przyjmowany przez pacjenta poza podmiotem leczniczym – w załączeniu przesyłamy wytyczne