PSY : ZARZĄDZENIE NR 181/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Szanowni Państwo,

dnia 14 grudnia 2023 r. została wydana zmiana zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 181/2023/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzono zmiany dotyczące pakietów świadczeń i ich wycen w zakresach:

 1. a)świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży,
 2. b)świadczeń opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży,
 3. c)świadczeń dziennych rehabilitacyjnych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 4. d)porady kompleksowo-konsultacyjnej dla osób z autyzmem dziecięcym, zwanej dalej „poradą kompleksowo-konsultacyjną” oraz programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym, zwanego dalej „programem” w zakresie świadczenia psychiatrycznego ambulatoryjnego dla dzieci i młodzieży, świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – poradnia zdrowia psychicznego – II poziom referencyjny oraz centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny,
 5. e)porady lekarskiej diagnostycznej w zakresie świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym i całościowymi zaburzeniami rozwoju.

W realizacji świadczeń w zakresie porady kompleksowo- konsultacyjnej dla osób z autyzmem dziecięcym- diagnostyczna, porady kompleksowo- konsultacyjnej dla osób z autyzmem dziecięcym- kontrolna oraz programu terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym  wyodrębniono czas na pracę ze świadczeniobiorcom oraz czas na uzupełnienie dokumentacji medycznej danego pacjenta (wydanie zaświadczeń i opinii.)

Dodatkowo zmianie ulegają następujące warunki realizacji świadczeń:

 1. W przypadku udzielenia porady w  zakresie porady kompleksowo- konsultacyjnej dla osób z autyzmem dziecięcym- diagnostyczna, porady kompleksowo- konsultacyjnej dla osób z autyzmem dziecięcym- kontrolna oraz programu terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym świadczeniodawca może rozliczyć maksymalnie 24 godziny porad udzielonych z udziałem świadczeniobiorcy w ciągu roku, licząc od dnia udzielenia pierwszej porady.
 2. W przypadku udzielenia porady lekarskiej oraz świadczeń w izbie przyjęć dodatkowo należy sprawozdawać badania laboratoryjne, obrazowe oraz elektrofizjologiczne (sprawozdawczość po otrzymaniu wyników badań).
 3. W przypadku realizacji świadczeń, dla których w rozporządzeniu określono czas ich trwania, świadczeniodawca zobowiązany jest odnotować w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej świadczeniobiorcy godzinę oraz minutę rozpoczęcia i zakończenia świadczenia.
 4. Nie dopuszcza się realizacji w poradniach psychologicznych dla dzieci, w których realizowane są świadczenia w zakresie Zespołu – I poziom referencyjny oraz Ośrodka- pierwszy poziom referencyjny, innych świadczeń niż wymienione powyżej zgodnie z kodem umowy, więcej niż jednego zakresu świadczeń gwarantowanych z tego samego zakresu pod tym samym adresem miejsca udzielania świadczeń (z wyjątkiem pilotażu w zakresie oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych).
 5. W przypadku więcej niż jednej wizyty lub porady domowej, lub porady środowiskowej w tym
  samym dniu i w jednym miejscu na rzecz więcej niż jednego świadczeniobiorcy, w szczególności w domu pomocy społecznej, dla pierwszego świadczeniobiorcy sprawozdawana jest wizyta, porada domowa lub środowiskowa, a dla pozostałych świadczeniobiorców: porada diagnostyczna, porada terapeutyczna, porada kontrolna lub wizyta, porada domowa lub środowiskowa kolejna w tym samym miejscu, zrealizowana przez pielęgniarkę, zgodnie z faktycznie udzielonymi świadczenia.
 6. Poszerzono grupę osób uprawnionych do świadczeń innych niż świadczeniobiorca, dla których w związku z potrzebą sprawozdawania kodu rozpoznania wg ICD-10, stosowany jest kod Z76.8 – osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych określonych okolicznościach – w przypadku realizacji świadczeń w zakresie sesji rodzinnej i sesji wsparcia psychospołecznego, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia, terapii i poradnictwa psychologicznego dla rodzin świadczeniobiorców i psychoedukacji dla przedstawiciel ustawowych w zakresie programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym, do sprawozdawania i rozliczania świadczeń udzielonych osobom innym niż świadczeniobiorca do 21 roku życia
 7. Zmiana w zakresie stosowanych współczynników:
 8. a)zastosowanie współczynnika owartości 1,32:  w przypadku udzielania świadczeń w zakresie: świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich; świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu rozliczane produktem rozliczeniowym dla młodzieży, o których mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia.
 9. b)  zastosowanie współczynnika owartości 1,10:  w przypadku udzielenia świadczenia innego niż określonego w pkt 19, 30 i 31, świadczenia w zakresie leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży, świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich, świadczenia opiekuńczo – lecznicze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, świadczenia dziennego rehabilitacyjnego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi zaburzeniami rozwoju lub świadczeń gwarantowanych jednostkowych,  porady kompleksowo-konsultacyjnej dla osób z autyzmem dziecięcym i programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym realizowanych w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży, o których mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia, oraz świadczeń, o których mowa w załączniku nr 1a do zarządzenia.