ZPO : ZARZĄDZENIE NR 177/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Szanowni Państwo,

z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie zmiana zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne nr 177/2023/DSOZ.

Przedmiotową regulacją wprowadzono zmiany w zakresie:

  1. możliwości realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne drogą wysyłkową, dopuszczając możliwość zastosowania tej formy również w odniesieniu do wskazanych w rozporządzeniu wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie
  2. nowego sposobu rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne za pomocą zestawienia refundacyjnego na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego.
  3. warunki realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, tym zakres wykonywanych czynności i wymagane kwalifikacje osób realizujących te świadczenia:

1) rozszerzono katalog osób realizujących świadczenia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby produkowane seryjnie o instruktora orientacji przestrzennej i mobilności – wyłącznie w przypadku doboru zaopatrzenia w laski dla osób niewidomych. Zmiana wynika z przypisania lasek dla osób niewidomych do przedmiotów ortopedycznych.

2) rozszerzono katalog osób realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne o lekarzy i pielęgniarki w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie – z zastrzeżeniem wyłącznie zaopatrzenia w wyroby kompresyjne.

3) doprecyzowano kwestie dotyczące realizacji świadczeń w ramach zaopatrzenia w zakresie optyki okularowej przez rehabilitanta wzroku słabowidzących.

Rehabilitant wzroku słabowidzących – wyłącznie w przypadku zaopatrzenia w pomoce optyczne w godzinach realizacji świadczeń.