PSY – zmiany warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo,

dnia 28 kwietnia 2023 r. została wydana zmiana zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  nr 74/2023/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Wprowadzone zmiany dotyczą następujących kwestii:

  1. świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innym i całościowy mi zaburzeniami rozwoju

1)      zwiększeniu czasu trwania programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym – w rozliczeniu tych świadczeń uwzględnia się nie więcej niż 300 minut świadczeń, dla każdego świadczeniobiorcy, udzielonych w tym samym dniu (było 180);

2)      wprowadzenie dodatkowych usług medycznych:

– porada lekarska terapeutyczna (60 minut)- 5.00.0 4.170 1122 – 18, 37 pkt,

– porada lekarska kontrolna (30 minut)- 5.00.0 4.170 1123 – 9, 19 pkt,

3)       modyfikacja usług związanych z dwoma prowadzącymi – wyznaczenie usługi porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym – dwóch prowadzących (60 min)- 5.00.0 4.170 1113 – 11 pkt. (poprzednio występowało rozbicie na 2 usługi – oddzielnie pierwszy i drugi prowadzący),

4)      modyfikacja usług związanych z dwoma prowadzącymi – wyznaczenie usługi porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym – dwóch prowadzących (120 min)- 5.00.0 4.170 1114 – 22 pkt. (poprzednio występowało rozbicie na 2 usługi– oddzielnie pierwszy i drugi prowadzący),

5)      modyfikacja usług związanych z dwoma prowadzącymi – wyznaczenie usługi grupowe zajęcia terapeutyczne w ramach programu terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym , dwóch prowadzących (60 minut) – pierwszy uczestnik- 5.00.0 4.170 1120–  8,8 pkt. (poprzednio występowało rozbicie na 2 usługi– oddzielnie pierwszy i drugi prowadzący),

6)      modyfikacja usług związanych z dwoma prowadzącymi – wyznaczenie usługi grupowe zajęcia terapeutyczne w ramach programu terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym , dwóch prowadzących (120 minut) – pierwszy uczestnik- 5.00.0 4.170 1121–  17,6 pkt,

7)      Dodatkowo: grupowe zajęcia terapeutyczne w ramach programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym , dwóch prowadzących (120 minut) – kolejny uczestnik- 5.00.0 4.170 1112–  17,6 pkt,

8)      zostały wyznaczone nowe nazwy i kody usług związanych z wizytą terapeutyczną wykonywaną przez: pedagoga specjalnego, pedagoga, fizjoterapeutę, terapeutę zajęciowego, psychologa, w tym poradę terapeutyczną udzielaną przez psychologa posiadającego kompetencje w zakresie terapii integracji sensorycznej;

  1. Świadczenia dla dzieci i młodzieży w ramach stopni referencyjnych

1)      doprecyzowano przepis mówiący o realizacji świadczeń  więcej  niż  jednej  wizyty  lub  porady  domowej,  lub  porady  środowiskowej  w tym samym dniu i w jednym miejscu na rzecz więcej niż jednego świadczeniobiorcy, w szczególności w domu pomocy  społecznej,  dla  pierwszego  świadczeniobiorcy  sprawozdawana  jest  wizyta,  porada  domowa  lub
środowiskowa,  a dla  pozostałych  świadczeniobiorców:  porada  diagnostyczna,  porada terapeutyczna  lub porada kontrolna, zgodnie z faktycznie udzielonymi świadczeniami – świadczeń udzielonych pozostałym świadczeniobiorcom następuje z zastosowaniem określonych w załączniku nr 1a do zarządzenia produktów sprawozdawczych, zawierających w nazwie zastrzeżenie “kolejna w tym samym miejscu,

2)      doprecyzowano, iż przypadku świadczeń udzielanych w miejscu pobytu świadczeniobiorcy lub jego środowisku, świadczeniodawca zobowiązany jest odnotować w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej miejsce realizacji świadczenia. Świadczenia te nie mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych,

3)      Uchylono przepis mówiący o tym, że jako pierwszego uczestnika, o którym mowa w pkt 44, świadczeniodawca obowiązany jest odpowiednio sprawozdać świadczeniobiorcę, tj. dziecko przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dziecko i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz młodzież kształcąca się w szkołach ponadpodstawowych,

4)      Dodano zapis – do rozliczenia sesji psychoterapii rodzinnej zrealizowanej w zakresach określonych w załączniku nr 8 (poziomy referencyjne) do rozporządzenia i finansowanej za sesję, stosuje się przeznaczony dla dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych, produkt rozliczeniowy zawierający wagę punktową oraz produkt zawierający wagę punktową równą zero dla innych uczestników sesji,

5)      Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny- sprawozdanie świadczeń, o których mowa w lp. 4 kolumnie nr 3 w ust. 3 w pkt 5 lit. b do załącznika nr 8 ( oddziaływania terapeutyczne w oddziale), może nastąpić po udzieleniu tych świadczeń świadczeniobiorcy w łącznym minimalnym 180 minutowym wymiarze czasu trwania tego świadczenia.

Pozostałe zmiany:

1)      doprecyzowano, że świadczenie dzienne psychiatryczne w oddziałach dziennych jest realizowane w następujących po sobie dniach;

2)      w przypadku realizacji świadczenia gwarantowanego udzielanego przez dwie osoby, w zakresie sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej, wizyty domowej lub środowiskowej, porady kompleksowo-konsultacyjnej dla osób z autyzmem dziecięcym oraz grupowych zajęć terapeutycznych w ramach programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym, o których mowa w załącznikach nr 6 i 8 (świadczenia ambulatoryjne psychiatryczne, leczenie środowiskowe domowe oraz opieka psychiatryczna dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych. Zapis przed zmianą odnosił się wyłącznie do załącznika nr 8, świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdawać każdą osobę personelu realizującą to świadczenie. W dokumentacji medycznej indywidualnej świadczeniobiorcy odnotowuje się obie osoby z personelu realizującego świadczenie ze wskazaniem godziny wraz z minutami rozpoczęcia i zakończenia świadczenia,

3)      w związku z wprowadzeniem w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia zmian polegających na umożliwieniu sprawozdawania w ramach produktu rozliczeniowego więcej niż jednej osoby personelu biorącej udział w realizacji świadczenia gwarantowanego udzielanego przez dwie osoby z personelu, dotychczasowe produkty rozliczeniowe określone w załączniku nr 1 i 1a do zarządzenia, przeznaczone do rozliczenia przedmiotowych świadczeń zastąpiono jednym produktem dla określonego świadczenia.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 maja 2023 r.

Zarzadzenie 74_2023_DSOZ