ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

 

Szanowni Państwo,

dnia 31.07.2023 r. została wydana zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, którą zostały wprowadzone nowe świadczenia gwarantowane związane z realizacją następujących procedur medycznych:

  1. operacja stożka rogówki metodą cross-linking;
  2. leczenie chirurgiczne raka błony śluzowej macicy z zastosowaniem systemu robotowego;
  3. leczenie chirurgiczne raka jelita grubego z zastosowaniem systemu robotowego;

Warunki realizacji nowych świadczeń gwarantowanych zostały określone w załączniku nr 4. (załącznik do zmiany rozporządzenia).

Uzasadnienie Ministerstwa Zdrowia:

Cross-linking (CXL) jest procedurą polegającą na sieciowaniu kolagenu rogówki prowadzącą do wytworzenia nowych wiązań pomiędzy włóknami kolagenu, co prowadzi do stabilizacji i usztywnienia struktury rogówki. Cross-linking wykonuje się w celu zapobiegania progresji zmian stożka rogówki. Dzięki zastosowaniu sieciowania kolagenu możliwe jest uniknięcie konieczności wykonania przeszczepienia rogówki lub odroczenie go w czasie.

Przeprowadzenie zabiegów z zastosowaniem systemu robotowego w porównaniu do operacji klasycznych prowadzi do istotnych statystycznie różnic w odniesieniu do części pierwszorzędowych punktów końcowych. Ponadto odnotowano istotne statystycznie różnice na korzyść operacji z zastosowaniem systemu robotowego w odniesieniu do parametrów związanych z czasem trwania operacji, długością pobytu pacjenta w szpitalu oraz występowania śródoperacyjnych zdarzeń niepożądanych.

W trakcie oceny zweryfikowano również oszacowanie kosztów operacji z zastosowaniem systemu robotowego w porównaniu do dotychczasowych metod leczenia ww. nowotworów. Szacuje się, że wykonywanie przedmiotowych świadczeń jest możliwe do realizacji
w podmiotach leczniczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

D2023000147701