Standard organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych – rozporządzenie.

Dnia 06.02.2023 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych.

Opracowane standardy odnoszą się do działań dotyczących:

  1. oceny bólu,
  2. monitorowania skuteczności leczenia bólu,
  3. oceny zmian natężenia bólu,
  4. postępowań terapeutyczne mające na celu uśmierzanie i leczenie bólu,
  5. edukacji pacjenta w zakresie farmakoterapii i stosowanego leczenia.

Ocena bólu odbywała się na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni specjalistycznych.

Leczenie w ramach poradni leczenia bólu będzie odbywało się w przypadku wyczerpania możliwości diagnostycznych i leczniczych pacjenta z bólem w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej albo w poradniach specjalistycznych w poszczególnych dziedzinach medycyny, w sytuacji trudności w postawieniu właściwego rozpoznania zespołu bólowego, braku lub niewielkiej skuteczności dotychczasowego sposobu leczenia bólu, wskazania do zastosowania inwazyjnych metod leczenia jak również trudności w opanowaniu działań niepożądanych po zastosowanym leczeniu.

Ministerstwo Zdrowia określa obowiązek podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych jako podejmowanie działań polegających na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia. Celem przepisu jest zagwarantowanie każdemu pacjentowi skutecznej realizacji prawa do leczenia bólu, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, bez względu na źródło pochodzenia tego bólu, wiek pacjenta oraz miejsce jego pobytu.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą dostosują swoją działalność do wymagań określonych niniejszym rozporządzeniem w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

rozporządzenie – leczenie bólu w warunkach ambulatoryjnych

karta oceny natężenia bólu