SZP; PSY dofinansowanie działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców

Szanowni Państwo,

w celu umożliwienia nowym podmiotom podjęcia i realizacji działań mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przedłużenia finansowania tych działań  zostało wydane zarządzenie nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców.

Zapisami zarządzenia świadczeniodawcy realizujący działań rozpoczętych na podstawie umowy zawartej w 2022 r. uzyskują możliwość dokończenia realizacji działań w oparciu o umowę aktualizacyjną (umowa dodatkowa), która zostanie zawarta na podstawie wniosku aktualizacyjnego.

Finansowanie obejmuje wydatki świadczeniodawców ponoszone od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia 31 października 2023 r.

Kwota finansowania wynosi od 20 325,00 zł do 900 000,00 zł – szczegółowy podział kwot znajduje się w § 4 zarządzenia.

Upoważnionymi podmiotami są:

  1. Podmioty prowadzące szpital i posiadające umowę z NFZ wrodzaju:

1) leczenie szpitalne lub
2) rehabilitacja lecznicza, lub
3) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, lub

4) lecznictwo uzdrowiskowe.

  1. Podmioty posiadające umowę z NFZ wrodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, które nie są podmiotami wymienionymi w pkt 1,
  2. Podmioty posiadające umowę z NFZ o realizacje programu pilotażowego wCentrach Zdrowia Psychicznego.

Finansowaniem mogą być objęte następujące działania:

1) zakup lub rozwój systemu kopii zapasowych;

2) zakup lub rozwój systemów Firewall;

3) zakup lub rozwój systemu poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa;

4) zakup lub rozwój systemów opartych na rozwiązaniach co najmniej klasy Endpoint Detection and Response w architekturze serwera.

Dodatkowo finansowaniem może zostać objęte szkolenie albo szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, skierowane do kierownika podmiotu leczniczego oraz jego zastępców, a także do osób zatrudnionych u świadczeniodawcy związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz osób związanych z bezpieczeństwem IT, w łącznej kwocie nie wyższej niż 20% wartości danej umowy o finansowanie.

W celu uzyskania finansowania świadczeniodawca, w terminie do 1 września 2023 r. składa do

dyrektora oddziału Funduszu, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy:

1) wniosek, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia;

2) wypełnioną ankietę.

Warunkiem uzyskania przez świadczeniodawcę środków na finansowanie w wysokości maksymalnej określonej w umowie jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu w terminie do 30 września 2023 r.:

1) wniosku o wypłatę finansowania,

2) specyfikacji finansowania,

3) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w okresie od 29 kwietnia 2022 r. do 31 października 2023 r. przedmiotu finansowania;

4) wyniku audytu bezpieczeństwa.

Wnioski aktualizacyjne

W celu zawarcia umowy aktualizacyjnej, świadczeniodawca, który zawarł w 2022 r. umowę o finansowanie na podstawie zarządzenia i który w nie zakończył realizacji objętych tą umową działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, w terminie do 1 września 2023 r. składa do dyrektora oddziału Funduszu wniosek aktualizacyjny, którego wzór określa załącznik nr do zarządzenia. Wniosek podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania świadczeniodawcy.

We wniosku aktualizacyjnym świadczeniodawca określa czynności, które nie zostały zrealizowane na podstawie umowy i które mają zostać objęte finansowaniem na podstawie umowy aktualizacyjnej. Finansowaniem nie mogą być objęte działania, na które świadczeniodawca uzyskał już finansowanie na podstawie wniosku złożonego w 2022

Jednocześnie Traci moc zarządzenie Nr 68/2022/BBIiCD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.

Zarzadzenie 8_2023_BBIICD