SZP: ZARZĄDZENIE NR 180/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo,

12 grudnia 2023 r. zostało wydane nowe zarządzenie nr 180/2023/DSOZ w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie zastępuje obowiązujące dotychczas w tym zakresie zarządzenie Nr 172/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

W porównaniu do dotychczas obowiązującego zarządzenia  w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki dokonano zmian w zakresie:

  1. Przepisu dotyczącego certyfikatów akredytacyjnych. Zmiana dotyczy uwzględnienia przy ustalaniu współczynników korygujących nowych certyfikatów akredytacyjnych, które będą w przyszłości wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz. U. poz. 1692).
  2. Wprowadzono zmiany, wynikające z powyższego rozporządzenia, w zakresie umożliwienia skorzystania ze współczynników korygujących dla zakresów wyodrębnionych w ramach PSZ, rozliczanych ceną jednostki rozliczeniowej, również w odniesieniu do podmiotów, które z odpowiednim wyprzedzeniem dopełniły wszelkich formalności w celu odnowienia akredytacji, natomiast nie uzyskały nowych certyfikatów akredytacyjnych przed rozpoczęciem okresu planowania, ze względu na przewlekłość procedury oceniającej.
  3. Uszczegółowiono przepis § 15 ust. 4 zarządzenia poprzez dodanie przepisu, że współczynniki korygujące, o których mowa w § 15 ust. 1, nie stosuje się w sytuacji rozliczania świadczeń rozliczanych na podstawie faktur zakupu lub innych specyfikacji kosztowych oraz świadczeń rozliczanych według kosztów rzeczywistych.
  4. W załączniku nr 1 do zarządzenia dokonano ujednolicenia nazw programów lekowych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 97), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, z późn. zm.).Przepisy przedmiotowego zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2024 r.