SZP- zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzonymi w 2022 r. w czasie trwania epidemii ograniczeniami w zakresie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej, a co za tym idzie znacznym obniżeniem liczby wykonywanych świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnictwie, część szpitali miała trudności ze zrealizowaniem świadczeń na poziomie zakładanym przy ustalaniu wysokości ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2022 zostały wprowadzone nowe standardy w zakresie stawek wysokości ryczałtu PSZ.

Wprowadzone regulacje gwarantują szpitalom, których poziom realizacji świadczeń w 2022 r. był niższy niż zakładany przy ustaleniu ryczałtu na 2022 r., wypłatę dodatkowych środków, z jednej strony zapewniających utrzymanie dotychczasowej wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia, z drugiej – zobowiązujący szpitale, które zdecydują się na skorzystanie z tego instrumentu, do odrobienia niewykonanej części ryczałtu. Szpitale otrzymają dodatkowe środki finansowe stanowiące różnicę miedzy wartością ryczałtu systemu zabezpieczenia ustaloną na rok 2022, a ustaloną na rok 2023 na podstawie wykonania ryczałtu w 2022 r. (będzie to wyrównanie  wartości ryczałtu na rok 2023 do wartości ryczałtu z 2022 r.).

Wypłata dodatku nastąpi na wniosek świadczeniodawcy.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną zobligowani, zgodnie z dodawanym § 3b ust. 6, do rozliczenia wypłaconych środków do końca okresu rozliczeniowego (tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.). W przypadku podmiotów, które zrealizowały ryczałt w 2022 r. na poziomie niższym niż 90%, dodatek korygowany będzie współczynnikiem odpowiadającym ilorazowi liczby jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych za ostatnie 3 okresy sprawozdawcze 2022 r. i 3/12 liczby jednostek sprawozdawczych będących podstawą ustalenia wysokości ryczałtu u tego świadczeniodawcy w 2022 r. (nie większym niż 1). W IV kwartale 2022 r. na poziom wykonania ryczałtu czynniki epidemiczne nie miały już tak znacznego wpływu, w związku z czym świadczeniodawcy w znacznej większości realizowali wartość ryczałtu przypadającą na ten okres, co pozwala oddać rzeczywistą wartość poziomu realizacji ryczałtu przez poszczególnych świadczeniodawców.

W załączeniu przekazujemy akt prawny zawierający szczegółowe zapisy w ww. temacie

dokument618836 (2)