Ważne! Opublikowano projekt rozporządzenia z zakresu rehabilitacji leczniczej!

 

Szanowni Państwo,

dnia 4 września 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Z uwagi na planowane wprowadzenie istotnych zmian w zakresie kryteriów kwalifikacji do świadczeń, mechanizmów efektywnościowych w organizacji systemów rehabilitacji oraz pozostałych regulacji warunkujących zmiany organizacyjne przekazujemy projekt, abyście Państwo mogli się z nim zapoznać jeszcze przed etapem opiniowania oraz zatwierdzenia ostatecznej wersji zmian.

Zmiany dotyczą następujących zagadnień:

 1. Fizjoterapia ambulatoryjna
 2. Podczas porady lekarskiej rehabilitacyjnej należy przeprowadzić ocenę stanu klinicznego i opis stanu funkcjonowania świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem skal medycznych oraz klasyfikacji medycznych.
 3. Klasyfikację do zabiegu fizjoterapeutycznego przeprowadza fizjoterapeuta uprawniony do wykonania wizyty fizjoterapeutycznej na podstawie oceny stanu funkcjonowania z uwzględnieniem klasyfikacji ICF, co najmniej w zakresie się dziedziny d4 (poruszanie się) w terminie do 14 dni poprzedzających termin rozpoczęcia cyklu terapeutycznego.
 4. Czas trwania fizjoterapii ambulatoryjnej: 10 dnia zabiegowych nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. Jednak nie więcej niż 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowych dla jednego świadczeniobiorcy.
 5. Do liczba dni zabiegowych nie wlicza się usprawnień świadczeniobiorców po zakończenia ostrej fazy choroby w przypadku schorzeń neurologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych, pulmonologicznych, internistycznych, pediatrycznych oraz onkologicznych.

Dla tej grupy pacjentów określono osobny czas trwania fizjoterapii.

W przypadku udzielania świadczeń, których podstawą jest dysfunkcja powstała w następstwie w/w schorzeń  realizacja świadczeń odbywa się przy udziale fizjoterapeuty posiadającego certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia odpowiednio w zakresie: ortopedii, lub neurologii, lub kardiologii, lub pulmonologii, lub pediatrii, lub onkologii oraz posiadającym co najmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie pracy w zawodzie fizjoterapeuty.

 1. Zniesiono limit 5 zabiegów dziennie w przypadku udzielania świadczeń dzieciom z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do ukończenia 18. roku życia.
 2. Jednemu świadczeniobiorcy w roku kalendarzowym przysługuje do 40 zabiegów w kriokomorze.

Łączna liczba zabiegów w kriokomorze, może obejmować świadczenie realizowane w warunkach ambulatoryjnych, ośrodka lub oddziału dziennego, w warunkach stacjonarnych, przy czym nie może przekroczyć liczby, o której mowa powyżej.

 1.  Fizjoterapia domowa
 2. Zmiana warunków kwalifikacji pacjentów do realizacji zabiegów w warunkach domowych – wprowadzenie skali Barthel.
 3. Klasyfikację do zabiegu fizjoterapeutycznego przeprowadza fizjoterapeuta uprawniony do wykonania wizyty fizjoterapeutycznej na podstawie oceny stanu funkcjonowania z uwzględnieniem klasyfikacji ICF, co najmniej w zakresie się dziedziny d4 (poruszanie się) w terminie do 14 dni poprzedzających termin rozpoczęcia cyklu terapeutycznego.
 4. Ocenę efektów fizjoterapii przeprowadza lekarz lub fizjoterapeuta uprawniony do wizyty fizjoterapeutycznej na podstawie opisu funkcjonowania  z uwzględnieniem klasyfikacji ICF po każdych 20 dnia zabiegowych oraz w ostatnim dniu zabiegowym
 5. Do liczba dni zabiegowych nie wlicza się usprawnień świadczeniobiorców po zakończenia ostrej fazy choroby w przypadku schorzeń neurologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych, pulmonologicznych, internistycznych, pediatrycznych oraz  onkologicznych.

Dla tej grupy pacjentów określono osobny czas trwania fizjoterapii.

W przypadku udzielania świadczeń, których podstawą jest dysfunkcja powstała w następstwie w/w schorzeń  realizacja świadczeń odbywa się przy udziale fizjoterapeuty posiadającego certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia odpowiednio w zakresie: ortopedii, lub neurologii, lub kardiologii, lub pulmonologii, lub pediatrii, lub onkologii oraz posiadającym co najmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie pracy w zawodzie fizjoterapeuty.

III.   Rehabilitacja dzienna

 1. Klasyfikację do świadczeń dziennych przeprowadza na podstawie oceny stanu oceny stanu klinicznego i opisu stanu funkcjonowania, z uwzględnieniem skal medycznych.

 

 1. Rehabilitacja stacjonarna
 2. Klasyfikację do świadczeń stacjonarnych przeprowadza na podstawie oceny stanu klinicznego i opisu stanu funkcjonowania, z uwzględnieniem skal medycznych.
 3. W zależności od zakresu realizowanych świadczeń świadczeniodawca przed rozpoczęciem rehabilitacji oraz po jej zakończeniu przeprowadza ocenę stanu klinicznego i opisu stanu funkcjonowania pacjenta z uwzględnieniem skal: MRC, Rankina, IADL, ICF, Glasgow, Barthel, zaburzeń funkcji poznawczo- behawioralnych oraz motorycznych mowy i połykania – po nabytych uszkodzeniach mózgu, ASIA, mMRC, oceny wydolności fizycznej, spirometrii oraz innych wymienionych w paragrafie 9a rozporządzenia zmianującego.
 4. Do wykazu procedur medycznych według klasyfikacji icd-9 oraz wykaz jednostek chorobowych według klasyfikacji icd-10 opisujących świadczenia gwarantowane w rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych dodaje się pozycję 89.0021 konsultacja fizjoterapeutyczna.

Dodatkowo zrezygnowano ze stosowania odrębnych regulacji w zakresie  elementów wymaganych  na skierowaniu,  co jest wynikiem rozszerzenia wykazu skierowań możliwych do wystawiania w postaci elektronicznej.

W załączeniu do wiadomości przekazujemy przedmiotowe regulacje.

Rozporz dzenie REH

dokument638368

dokument638369

dokument638370