Ważne!- zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Szanowni Państwo,

dnia  21 czerwca  2023 r. została wydana zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, która będzie obowiązywać od 6 lipca 2023 r.

Zmiany zostały wprowadzone w warunkach kryterialnych (dodatkowo ocenianych) w zakresach :

 1. PSY – Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychiatrycznej dla dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny:

– w zakresie warunków rankingujących wyłączone z punktacji dodatkowej zostały osoby z dokumentowanym doświadczeniem w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą;

-nowy warunek dotyczący psychoterapeutów lub specjalistów w dziedzinie psychoterapii za brzmi ( 10 pkt.):

specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego
za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty – równoważnik co najmniej 1 etatu.

warunek dotyczący  pracy psychologa brzmi:

specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 0,5 etatu  ( 10 pkt.) lub

specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej 1 etatu.  (20 pkt)

 

– Dodano warunek dotyczących terapeuty środowiskowego (5 pkt) :

osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i ukończyła szkolenie z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej, lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – równoważnik co najmniej 1 etatu.

W pozostałych kategoriach zmianie ulega punktacja.

Nowe regulacja w zakresie punktacji rankingującej  OSPIP I stopnia oraz CZP II stopnia przekazujemy jako osobny załącznik do wiadomości

 1. STM – Świadczenia ogólnostomatologiczne

Warunki dodatkowo oceniane w zakresie personelu medycznego przedstawiają się następująco:

1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, zwany dalej ,,lekarzem dentystą specjalistą”, w dziedzinie stomatologii zachowawczej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją – 100% czasu pracy poradni. 15 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją – co najmniej 75% czasu pracy poradni. 11
1.3. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją – co najmniej 50% czasu pracy poradni. 6
1.4. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej z co najmniej 10-letnim stażem pracy – co najmniej 75% czasu pracy poradni. 9 Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej z co najmniej 10-letnim stażem pracy – co najmniej 25% czasu pracy poradni. 3
1.6. Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej – 100% czasu pracy poradni. 6 Jedna odpowiedź do wyboru
1.7. Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej – co najmniej 75% czasu pracy poradni. 3

Dodatkowo w świadczeniach ogólnostomatologicznych oraz ogólnostomatologicznych dla dzieci za posiadanie separatora amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń Oferent otrzymuje 5 pkt

 1. STM- Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii

Warunki dodatkowo oceniane w zakresie personelu medycznego przedstawiają się następująco:

1.1. Lekarz lub lekarz dentysta, specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej – co najmniej 75% czasu pracy poradni. 12 Jedna

odpowiedź

do wyboru

1.2. Lekarz lub lekarz dentysta, specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej – co najmniej 50% czasu pracy poradni. 8
1.3. Lekarz lub lekarz dentysta, specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej – co najmniej 25% czasu pracy poradni. 6
 1. Badania przewodu pokarmowego – kolonoskopia

Dodano 6 pkt z tytułu spełnienia warunku dodatkowego jako:

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne w zakresie Programu badań przesiewowych raka jelita grubego   w lokalizacji;

 

 1. PSY
 2. świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży opieka stacjonarna:

udokumentowane, systematyczne zewnętrzne monitorowanie procesu psychoterapii ( 5 pkt)-  poza osoba posiadająca certyfikat superwizora wprowadzono możliwość realizacji przez psychoterapeutę będącego w trakcie szkolenia dotyczącego superwizji psychoterapii

 1. leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja):

Zmiana warunku w zakresie personelu dodatkowo ocenianego (7 pkt)

Osoba, która posiada kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień uzyskane na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172, z późn. zm.) lub przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165, z późn. zm.) lub uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień, zwana dalej ,,specjalistą psychoterapii uzależnień” – równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek;

 1. leczenie uzależnień stacjonarne, Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne, Świadczenia terapii dla uzależnionych od alkoholu, Krótkoterminowe świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza) Świadczenia rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza), Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu, Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych,

Świadczenia dzienne leczenia uzależnień:

Zmiana warunku w zakresie personelu dodatkowo ocenianego

Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień – równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek

Ponadto zmiany dotyczą:

 1. świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS,
 2. świadczeń stomatologicznych udzielane w znieczuleniu ogólnym,
 3. świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży udzielane w dentobusie,
 4. pomocy doraźnej oraz transportu sanitarnego,
 5. tlenoterapii domowej,
 6. badań prenatalnych (zmiany maja charakter porządkowy),
 7. nadzoru telemetrycznego nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi,
 8. opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau (VHL),
 9. opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy,
 10. opieki  nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika,
 11. KOC.

W załączeniu do wiadomości przekazujemy przedmiotowe rozporządzenie.

dokument625009 (2)

OSPIP oraz CZP