Wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej od 1 lipca 2023 r.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na liczne zapytania w temacie wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej od lipca 2023 r. prezentujemy wartości wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych oraz przypominamy zasady ich ustalania.

Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, najniższe wynagrodzenie zasadniczego ustalone zostaje jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie.

Kwota  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej  w 2022 roku wyniosła 6 346,15 zł.

Wyłączenie – wynagrodzenia zasadnicze stażystów i rezydentów określa minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie art. 15i ust. 4 oraz art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Pracownicy wykonującemu zawód medyczny oraz pracownicy działalności podstawowe zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują  najniższe wynagrodzenie zasadnicze o wartości proporcjonalne do wymiaru czasu pracy określonego w ramach stosunku pracy.

Od dnia 1 lipca 2022 r. w umowie o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, wskazuje się, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy.

Pracownicy działalności podstawowej lp. 8-10 w siatce płac

Kwalifikacja do danej grupy zawodowej uzależniona od wymaganego poziomu wykształcenia na zajmowanym stanowisku. Regulacje opracowane zostały w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcą w części pierwszej załącznika.

Pracownik działalności podstawowej –  inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny – osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inna niż pracownik wykonujący zawód medyczny, która wykonuje pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudniona na stanowisku działalności podstawowej.

Załączniki do wiadomości:

  1. siatka płac; Siatka płac od 1 lipca 2023.
  2. ustawa z dnia z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych; lex-dz-u-2022-2139-t-j-sposob-ustalania (1)
  3.   rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcą. lex-dz-u-2011-151-896-kwalifikacje-wymagane-od