ZARZĄDZENIE NR 185/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń

Szanowni Państwo,

od 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywały nowe wzory wniosków w sprawie indywidualnego sprawozdania lub rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 1. Sprawozdania lub rozliczenia świadczeń:
  □ udzielonych niezgodnie z płcią świadczeniobiorcy,
  □ udzielonych niezgodnie z wiekiem świadczeniobiorcy.
 2. Sprawozdania lub rozliczenia świadczenia:
  □ którego koszt przekracza wartość zdefiniowaną w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne albo którego koszt poniesiony przez świadczeniodawcę jest znacznie niższy od ustalonej wartości punktowej produktu rozliczeniowego z katalogu grup albo produktu właściwego ze względu na rozliczenie z katalogu produktów odrębnych,
  □ które jest dopuszczone do sprawozdania lub rozliczenia na wyższym poziomie referencyjnym niż poziom referencyjny świadczeniodawcy i jest udzielone w stanie nagłym,
  □ które spełnia jednocześnie łącznie wszystkie poniższe warunki:
  – w czasie hospitalizacji zdiagnozowano dodatkowy, odrębny problem zdrowotny, inny niż związany z przyczyną przyjęcia do szpitala,
  – inny problem zdrowotny, o którym mowa wyżej, nie znajduje się na liście powikłań i chorób współistniejących sekcji stanowiącej przyczynę przyjęcia do szpitala,
  – jest stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego,
  – nie może być rozwiązany jednoczasowym zabiegiem,
  – nie stanowi elementu postępowania wieloetapowego,
  – kwalifikuje do grupy w innej sekcji oraz w innym zakresie
  □ obejmującego więcej niż jedno przeszczepienie komórek krwiotwórczych w trakcie tej samej hospitalizacji.
 3. Sprawozdania lub rozliczenia:
  □ świadczenia, którego koszt przekracza dwukrotność standardowego rozliczenia świadczenia albo wartości produktu właściwego ze względu na rozliczenie z załącznika nr 1w,
  □ wykonania jednoczasowo więcej niż jednego wariantu świadczenia w ramach tego samego zakresu,
  □ wykonania jednoczasowo więcej niż jednego świadczenia w ramach różnych zakresów świadczeń,
  □ wykonania w ramach hospitalizacji do świadczenia dodatkowej procedury medycznej, według ICD-9, której koszt przekracza wartość zdefiniowaną w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
  □ wykonania świadczenia, które nie zostało ujęte w załączniku nr 1w, a które jest świadczeniem gwarantowanym zgodnie z przepisami rozporządzenia.