W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od 01/07/2022 renta rodzinna pobierana przez dzieci do 18. roku życia przestaje być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. Tym samym  dzieci  do 18 r. ż. wraz ze zgłoszonymi z tytułu renty członkami rodziny zostaną wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego.
Równolegle nastąpiła zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gdzie zaktualizowano artykuł dot. osób posiadających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poprzez dodanie zapisu:
art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c – JAKO DZIECI POBIERAJĄCE RENTĘ RODZINNĄ – jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zwanego dalej „państwem członkowskim UE lub EFTA”, lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanego dalej „Zjednoczonym Królestwem”
W efekcie powyższych zmian aktualizacji ulega również wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składanego przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego poprzez dodanie w sekcji IV oświadczenia „Podstawy prawne” nowego punktu odpowiadającego dodanej do ustawy podstawie prawnej ( wskazany powyżej art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
Zgodnie ze skierowanym do ogłoszenia rozporządzeniem MZ z dnia 11 lipca 2022 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej dotychczasowy wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, składanego przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego, może być stosowany nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia z wyłączeniem przypadków, gdy oświadczenie jest składane w imieniu świadczeniobiorcy, którego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Marta Koziarska-Ryfka