Dnia 19 lipca 2022 r. zostało wydane zarządzenie zmieniające w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – Zarządzenie nr 88/2022/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zmiana dotyczy zwiększenia wysokości ryczałtów miesięcznych określonych dla świadczeniodawców realizujących umowy z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej poprzez uwzględnienie wzrostu najniższego wynagrodzenia wprowadzonego ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw – o 23,61% zmianie uległa stawka bazowa określona dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w obszarach zabezpieczenia.

Dodatkowo zwiększona została ceny porady lekarskiej oraz wizyty pielęgniarskiej wpływające na wysokość składowej ryczałtu za liczbę udzielonych porad lekarskich i wizyt pielęgniarskich .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.