Dnia 28 lipca 2022 r. została wydana zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, którą wprowadzono dodatkowe regulacje określające wartość współczynników korygujących.

Skorygowany zostaje mechanizm obniżania współczynników korygujących, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1352), który wyeliminuje możliwości podwójnej wypłatę świadczeń z odrębnych źródeł finansowania po wzroście wynagrodzeń przewidzianych od dnia 1 lipca 2022 r.

Przedmiotowa zmiana rozwiązuje wątpliwości co do wartości współczynników korygujących w umowach, które zostały w części rozwiązane bądź w części wygasły. Przedmiotowa regulacja służy do pomniejszenia współczynników korygujących, gdy zasadnicza część umowy ulega ograniczeniu lub rozwiązaniu. Niezasadnym jest utrzymywanie współczynników korygujących, w sytuacji gdy rozwiązaniu ulega podstawa przyznania współczynników korygujących. Prowadziłoby to do sytuacji, w której utrzymywane byłyby współczynniki korygujące, pomimo tego, że świadczenia w danym zakresie nie są realizowane.

W przypadku POZ

W przypadku wzrostu kapitacyjnej stawki rocznej w umowach w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wartość współczynnika korygującego, o którym mowa w ust. 4d, ulega zmniejszeniu o wartość iloczynu różnicy wyższej i niższej wartości tej stawki oraz liczby świadczeniobiorców objętych opieką w poszczególnych grupach świadczeniobiorców, z uwzględnieniem współczynników korygujących, o których mowa w ust. 2, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc obowiązywania wyższej stawki.

Aleksandra Jaros