Dnia 19 lipca 2022 r. zostało wydane zarządzenie zmieniające w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć- Zarządzenie nr 89/2022/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zmianie ulega stawka bazowa: kwota stawki zostaje powiększona z 5 905,30 zł do kwoty 7 162,54 zł.   Tym samym zwiększa się wartość stawek ryczałtów dobowych SOR i IP.

Stawka bazowa jest określana w oparciu o minimalne wymagania w zakresie wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów kadrowych, wskazane w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia wydanym na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Kolejną zmianą jest zwiększenie wartości wag punktowych kategorii stanu zdrowia pacjenta w SOR oraz w IP. Aktualne kategorie przedstawiają się następująco:

Zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2022 r.

 

Aleksandra Jaros