Dnia 22 lipca 2022 r. zostało wydane zarządzenie zmieniające w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju  leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Przedmiotowe zmiany w zakresie programów lekowych dotyczą następujących kwestii:

 1. Zmiana nazw programów lekowych:
   • B.70. –  Leczenie  pacjentów  z chorobami  siatkówki
   • B.71. –  Leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C
 2.     Obniżeniu progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla substancji czynnych o kodzie:

– 5.08.09.0000008 bosentanum z 0,0832 na 0,0743,

– 5.08.09.0000033 infliximabum z 2,7861 na 2,4977,

 1. Przedłużenia terminu   dostosowania   wykazu   miejsc   udzielania świadczeń do  dnia 31 grudnia  2022 r.
 2. Edycja nazw oraz zakresów świadczeń:
  • a) zmianie nazwy zakresu 03.0000.301.02 z „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B” na „Leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B”,
  • b) zmianie nazwy zakresu 03.0000.333.02 z „Leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów” na „Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów”,
  • c) zmianie nazwy zakresu 03.0000.335.02 z „Leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS)” na „Leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS)”,
  • d) zmianie nazwy zakresu 03.0000.336.02 z „Leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) ” na „Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)”,
  • e) zmianie nazwy zakresu 03.0000.339.02 z „Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych” na „Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami”,
  • f) usunięciu zakresu 03.0000.369.02 „Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych”,
  • g) zmianie nazwy zakresu 03.0000.370.02 z „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)” na „Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki”,
  • h) zmianie nazwy zakresu 03.0000.371.02 z „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową” na „Leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C”,
  • i) zmianie nazwy zakresu 03.0000.375.02 z „Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)” na „Leczenie chorych na aktywną postać ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA)”,
  • j) zmianie nazwy zakresu 03.0000.386.02 z „Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych” na „Leczenie pacjentów z wrodzonymi zespołami autozapalnymi”
  • k) usunięciu zakresu 03.0000.420.02 „Leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME)”, l) dodaniu zakresu 03.0000.431.02 „Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana”,
  • ł) dodaniu zakresu 03.0000.432.02 „Stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych”,
  • m) dodaniu zakresu 03.0000.433.02 „Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą”,
  • n) dodaniu zakresu 03.0000.434.02 „Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu”,
  • o) dodaniu zakresu 03.0000.435.02 „Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową”, – w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym,
  • p)dodaniu świadczenia o kodzie 5.08.07.0000029 przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym połączone z podaniem toksyny botulinowej typu A w leczeniu migreny przewlekłej, możliwego do rozliczania w ramach zakresu 03.0000.433.02 „Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą”, w związku z uwagami zgłoszonymi przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii, Polskie Towarzystwo Neurologiczne oraz Sekcję Bólów Głowy PTN;

W związku ze zmiana nazw oraz dodaniem/usunięciem programów lekowych zmianie uległy załączniki nr : 1k, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15

Nadto w  załączniku nr 1m do zarządzenia, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych dokonano zmian polegających na:

a) dodaniu kodów GTIN dla substancji czynnych:

– 5.08.09.0000058 Sunitinibum – GTIN: 05909991458515, 05909991458522, 05909991458539,

– 5.08.09.0000081 Lenalidomidum – GTIN: 08595112678558, 08595112678565, 08595112678572, 08595112678541,

– 5.08.09.0000147 Vedolizumabum – GTIN: 07038319122857,

b) dodaniu substancji czynnych i kodów GTIN:

– 5.08.09.0000228 Denosumabum – GTIN: 05909990935024,

– 5.08.09.0000229 Erenumabum – GTIN: 07613421024604,

– 5.08.09.0000230 Fedratinibum – GTIN: 07640133688596,

– 5.08.09.0000231 Fremanezumabum – GTIN: 05909991396497,

– 5.08.09.0000232 Letermovir – GTIN: 00191778018905, 00191778018899,

– 5.08.09.0000233 Siltuximabum – GTIN: 05060146292276, 05060146292481,

– 5.08.09.0000234 Upadacitinibum – GTIN: 08054083020334,

c) wykreśleniu substancji czynnych i kodów GTIN:

– 5.08.09.0000002 Adefoviri dipivoxilum – GTIN: 05909990009596,

– 5.08.09.0000053 Ribavirinum – GTIN: 05909990999828,

– 5.08.09.0000114 Olaparibum – GTIN: 05902135480052,

d) wykreśleniu kodów GTIN dla substancji czynnych:

– 5.08.09.0000015 Entekavirum – GTIN: 05909991347451, 05909991347468,

 – 5.08.09.0000033 Infliximabum – GTIN: 05909990900114,

– 5.08.09.0000065 Trastuzumabum – GTIN: 05996537004107,

– 5.08.09.0000165 Palbociclibum – GTIN: 05907636977087, 05907636977094, 05907636977070.

Zarządzenie nr 91/2022/DGL z dnia 22 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe weszło w życie z dniem 23.07.2022 r.

Aleksandra Jaros