OPH – ZARZĄDZENIE NR 54/2024/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Szanowni Państwo,

dnia 29 maja 2024 r. zostało wydane nowe zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 54/2024/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Wprowadzone zmiany dotyczą następujących kwestii:

  1. Zmiana usług rozliczeniowych oraz taryfy świadczeń- w załączeniu do wiadomości przekazujemy zestawienie usług oraz wartości punktowej obowiązujących od 1 lipca 2024 r.
  2. W zakresach: świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym, świadczenia w hospicjum domowym, świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci wprowadza się produkt porady kwalifikacyjnej do rozliczenia w dniu zakwalifikowania pacjenta do świadczenia (rozliczenie łącznie z osobodniem opieki). Poradę kwalifikacyjną można wykazać tylko raz w dniu objęcia pacjenta opieką
  3. W zakresie świadczeń w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym wyodrębniono produkty żywienie dojelitowe oraz kompletne żywienie pozajelitowe.
  4. W zakresie świadczeń poradni medycyny paliatywnej podzielono produkty rozliczeniowe w sposób uwzględniający personel udzielający świadczeń.
  5. Dookreślono minimalne czasy trwania świadczeń realizowanych na miejscu w poradni medycyny paliatywnej.
  6. Wprowadzono obowiązek przeprowadzania i dokumentowania kwalifikacji świadczeniobiorcy do kontynuacji opieki paliatywnej i hospicyjnej nie rzadziej niż co 3 miesiące.  Obowiązek weryfikacji wskazań do kontynuacji opieki paliatywnej będzie odnosił się do świadczeń finansowanych osobodniem tj.: hospicjum stacjonarnego/ oddziału medycyny paliatywnej, hospicjum domowego i hospicjum domowego dla dzieci. Świadczeniodawca dokonuje oceny czy pacjent w dalszym ciągu wymaga opieki paliatywnej i hospicyjnej, czy stan jego zdrowia pozwala na przekazanie do innej formy opieki adekwatnej do jego potrzeb. Ocena uwzgledniająca wskazania medyczne powinna być odnotowana w dokumentacji medycznej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Zarządzenie Nr 54_2024_DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Wycena taryf