ZARZĄDZENIE NR 56/2024/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

Szanowni Państwo,

dnia 7 czerwca 2024 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne (zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 56/2024/DSOZ).

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim warunków realizacji oraz finansowania świadczeń w zakresie programu badań prenatalnych:

  1. zniesienia limitu finansowego dla umów na realizację programu badań prenatalnych

Rozliczenie następuje zgodnie z rzeczywistą wartością wykonanych świadczeń;

  1. dostosowanie załącznika dotyczącego finansowania programu badań prenatalnych do postanowień przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 maja
    2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 767);
  2. modyfikacji kodów efektów programu:

Z dniem 5 czerwca zostają wycofane kody efektów:

1)     3001 Wiek od ukończenia 35 lat (zaznacza się jeśli świadczeniobiorca w danym roku kalendarzowym ukończy 35 lat),

2)     3002 Stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka

3)     3003 Stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową

4)     3004 Wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka

5)    3005 Stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Z dniem 5 czerwca zostają wprowadzone dodatkowe kody efektów:

1)     3013 Wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,

2)     3014 Stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,

3)     3015 Stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową,

4)     3016 Stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 5 czerwca 2024 r.

Zarządzenie