Zmiany – rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Szanowni Państwo,

dnia 30.12.2022 r została opublikowana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Zostały dokonane zmiany w zakresie:

  1.     Skierowań- dotychczasowe przepisy  obciążały pacjenta skutkami baraków formalnych w skierowaniu. Aktualny zapis dopuszcza uzupełnienie skierowań przez fizjoterapeutę lub lekarza wykonującego świadczenia:

Zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane są na podstawie skierowania określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji. Pominięcie w skierowaniu danych, wymienionych w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia, wymaga uzupełnienia, które może dokonać fizjoterapeuta podczas wizyty fizjoterapeutycznej na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy lub lekarz realizujący świadczenia w warunkach domowych.

  1. W ramach osobodnia podlegającego rozliczeniu w zakresie świadczeń rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym dodano zabiegi masażu.
  1. Dodano warunki realizacji świadczeń:

– świadczeniobiorcom korzystającym ze świadczeń gwarantowanych w hospicjum domowym dla dorosłych albo hospicjum domowym dla dzieci do ukończenia 18 roku życia nie przysługują świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielone w warunkach domowych;

– w przypadku rozliczania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w warunkach domowych możliwe jest jednoczasowe rozliczenie świadczeń w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, na podstawie odrębnych umów z wyłączeniem zakresów świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w których istnieje wymóg zatrudnienia fizjoterapeuty;

– w przypadku rozliczania świadczeń gwarantowanych udzielonych w warunkach oddziału (ośrodka) dziennego w ramach zakresu rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego nie jest możliwe jednoczasowe rozliczenie świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.”

  1. W przypadku przedstawienia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale (ośrodku) dziennym, dopuszcza się indywidualne rozliczenie świadczeń osobom pełnoletnim, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Świadczeniodawca odnotowuje w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej uprawnienie tego świadczeniobiorcy – nie jest już wymagany wniosek o zgodę na indywidualne rozliczenie.

 

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 stycznia 2023 r.

Zarzadzenie 175_2022_DSOZ