Zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Szanowni Państwo,

do ogłoszenia zostało skierowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Przedmiotową zmianą został wydany nowy załącznik do rozporządzenia stanowiący wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.  Lista wyrobów została przedstawiona w formie tabelarycznej. Dodatkowo zostały wprowadzone skróty określające osoby uprawnione do wystawiania zleceń. Celem wprowadzonych zmian jest uzyskanie większej przejrzystość i łatwości odczytu.

Uwaga! Zmianie uległy kody wyrobów.

Najważniejsze zmiany w zakresie wykazu wyrobów:

 1. zmiany limitów i opisów ortez i protez na zamówienie,
 2. zmiany limitów i opisów obuwia ortopedycznego na zamówienie,
 3. zmniejszenie udziału pacjenta w limicie refundacji na wyroby medyczne chłonne z 30% do 20%, a w przypadku dzieci do 10%.
 4. wprowadzenie do wykazu aparatów do pomiaru INR/PT dla pacjentów leczonych antagonistami witaminy K wymagających regularnej kontroli wskaźnika PT/INR do ukończenia 18. roku życia lub ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca lub z migotaniem przedsionków z umiarkowaną do ciężkiej stenozą mitralną lub posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 5. dodanie wkładek ortopedycznych na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp co ma służyć profilaktyce pierwotnego lub wtórnego owrzodzenia u pacjentów z cukrzycą i zespołem stopy cukrzycowej,
 6. poszerzenie wykazu o wyroby medyczne kompresyjne okrągłodziane w populacji pacjentów z niewydolnością żylną w leczeniu lub profilaktyce owrzodzeń żylnych,
 7. zmiany w refundacji osprzętu do pomp insulinowych,
 8. zwiększenie limitu refundacji w przypadku bardzo wysokich wad wzroku pow. 10 dptr,
 9. podział refundacji białych lasek ze względu na ich funkcjonalność i zastosowanie, wraz z odrębnymi limitami,
 10. Wprowadzenie refundacji wyrobów medycznych dedykowanych pacjentkom po mastektomii: rękawów profilaktycznych kompresyjnych okrągłodzianych, gorsetów pooperacyjnych i biustonoszy,
 11. podział refundacji protez piersi ze względu na ich budowę, a także podniesienie limitu na nie oraz zwiększenie limitu na peruki,
 12. uwzględnienie chorób rzadkich takich jak hiperinsulinizm i glikogenozą w refundacji systemów monitorowania glikemii,
 13. zmniejszenie udziału w limicie cewników hydrofilowych do 10% dla pacjentów dorosłych,
 14. wprowadzenie refundacji na plastry mocujące do filtrów HME.

W treści rozporządzenia została podana informacja dotycząca odpowiedniego przyporządkowania wyrobów określonych jako ,,lp.,, z załącznika do rozporządzenia zmienianego w brzmieniu dotychczasowym,  do załącznika do rozporządzenia zmienianego w  brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Dodatkowo w treści rozporządzenia znajduje się definicja lekarza w trakcie specjalizacji uprawnionego do wystawiania zleceń na wyroby medyczne

Część zleceń wystawionych lub wystawionych i potwierdzonych, lub częściowo zrealizowanych, ze względu na znaczne zmiany w opisie, będą realizowane na dotychczasowych zasadach po dniu 1 stycznia 2024 r: o których mowa w lp. 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 18, 19, 28–31, 34, 35, 39, 41, 42, 45, 48–50, 53, 59 i 60 załącznika do rozporządzenia zmienianego

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. wyroby medyczne oznaczone kodami R.03.01, R.03.02 oraz R.03.03 w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie muszą spełniać wymagania pozwalającego na dawkowanie insuliny na podstawie odczytów.