Szanowni Państwo,

dnia 27 sierpnia 2022 r. została wydana zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Wprowadzone zmiany dotyczą przedłużenia do dnia 30 września 2022 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych w/w akcie.

W zakresie świadczeń opieki zdrowotnej dodatkowo zmianie ulegają następujące kwestie09

  1. przywrócenie obowiązku dostarczania świadczeniodawcy oryginału skierowania w postaci papierowej w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących,
  2. wniosek o przywrócenie na listę oczekujących, świadczeniobiorca będzie mógł zgłosić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania uprawnienia do przywrócenia na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej;
  3.  wprowadzenie przepisu przejściowego, na podstawie którego świadczeniobiorca będzie zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania – ,, Świadczeniobiorca, który do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie przedstawił oryginału skierowania w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania,,

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2022 r.

Poniżej rozporządzenie zmieniające.

zmiana 2covid-nakazy i zakazy