„Zmiany w rozporządzeniu koszykowym PSY”

 

Podtrzymując temat zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień chcielibyśmy podzielić się z Państwem dodatkowymi informacjami uzyskanymi z Narodowego Funduszu Zdrowia w temacie wprowadzonych zmian.

Zmiana rozporządzenia weszła w życie z dniem 1 listopada 2022 z wyjątkiem:

 1. kwalifikacji osób prowadzących terapię środowiskową w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży  –

terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osoba  posiadająca tytuł magistra psychologii lub magistra pedagogiki specjalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika podmiotu –  obowiązek wchodzi w życie od 1 kwietnia 2023 r.

 1. II poziom referencyjny OSPIP- wprowadzono obowiązek zatrudnienia specjalisty psychologii klinicznej, psychologa klinicznego lub osoby z min. 5 letni doświadczeniem w pracy klinicznej w wymiarze min. 0,2 etatu; – od 1 stycznia 2023 r.

Dodatkowe informacje, które były przedmiotem Państwa zapytań:

 1. superwizje może prowadzić superwizor lub superwizor aplikant;
 2. OŚPIP : wizyta domowa środowiskowa- może zostać zrealizowana podczas procesu diagnostycznego przed postawieniem diagnozy i ustaleniem planu terapeutycznego;
 3. OŚPIP: porada psychologiczna diagnostyczna – czas udzielania porady wynosi 60 minut. Proces diagnostyczny można zrealizować w oparciu o max. 5 wykonanych porad;
 4. OŚPIP I stopień – porada psychologiczna do 6 porad w okresie do 2 tygodni (nie wymagająca rozpoznania psychologicznego);
 5. OŚPIP I stopień – wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową w procesie diagnostycznym 1 wizyta poprzedzająca pierwszą wizytę środowiskową lub domową, następnie w procesie terapeutycznym 1 wizyta na 5 zrealizowanych wizyt domowych lub środowiskowych;
 6. OŚPIP umożliwienie podmiotom realizującym świadczenia na II poziomie referencyjnym, fakultatywną realizację świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym;
 7. Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (załącznik nr 6 do rozporządzenia) – realizacja usługi program terapeutyczno – rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym odbywa się bez udziału lekarza;
 8. dodano możliwość realizacji superwizji z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych;
 9. OŚPIP- wskazano kod rozpoznania możliwy do stosowania w przypadku udzielania świadczeń na rzecz rodzin i innych osób niż świadczeniobiorca do 21 roku życia. – Z76.8;
 10. OŚPIP- -dodano kategorię „obserwacja medyczna” do katalogu problemów psychologicznych;
 11. doprecyzowano zakres świadczeń zaliczanych do wymogu 15% świadczeń środowiskowych- są to nie tylko świadczenia realizowane przez terapeutów środowiskowych ale także przez inny personel jeśli zostały zrealizowane w miejscu pobytu świadczeniobiorcy lub jego środowisku.

 

Do wiadomości załączamy:

 1. materiał z webinaru MZ PSY_Prezentacja MZ_zmiany w koszyku od 01.11.2022
 2. akt zmieniający rozporządzenie dokument581612 (1) dokument581615
 3. tabele porównawcze z analizą zmian ośrodek I i II stopnia.  Tabele OŚPIP- II stopień PZP (1) Tabele OŚPIP- I stopien