Zmiany w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju SZP

Szanowni Państwo,

2 października 2023 r.  zostało wydane zarządzenie nr 142/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Przedmiotowe zmiany dotyczą następujących kwestii:

  1. Wprowadzono mechanizm cząstkowego rozliczania hospitalizacji trwających powyżej 30 dni dedykowany zakresom dziecięcym:

Produkt 5.53.01.0001005 Hospitalizacja dziecięca > 30 dni po okresie sprawozdawczym, umożliwia rozliczenie na podstawie ryczałtu miesięcznego o wartości 8010 pkt (267 pkt x 30 dni), który świadczeniodawca będzie mógł rozliczyć w ramach otwartego kontaktu. Świadczeniodawca będzie miał możliwość cyklicznego rozliczania ww. produktu do momentu zakończenia hospitalizacji.

Po zakończonej hospitalizacji zostanie umożliwione rozliczenie produktu 5.52.01.0001363 Rozliczenie za zgodą płatnika –  wartość wskazana w zgodzie płatnika będzie pomniejszona o ryczałt pobrany w trakcie trwania hospitalizacji.

  1. Podniesiono wartość punktową dla grupy PZC03 Usunięcie migdałków i inne zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż. do poziomu wartości grupy C12 Duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani.
  2. Wprowadzono rozliczanie grupy C57 Inne choroby gardła, uszu i nosa w zakresie choroby zakaźne
  3. Wprowadzono  rozliczanie grupy J47 Duże guzy skóry w zakresie chirurgia szczękowo – twarzowa.
  4. Utworzono produkt rozliczeniowy o kodzie 5.52.01.0001577 Hospitalizacja związana z profilaktyką czynno-bierną poekspozycyjną (PEP) i jednocześnie w załączniku nr 1c w produkcie o kodzie 5.53.01.0001436 – Produkt leczniczy niezawarty w kosztach świadczenia – rozszerzono katalog produktów możliwych do rozliczenia na podstawie faktury o dodatkowe swoiste immoglobuliny do profilaktyki PEP.
  5. Umożliwiono sumowanie produktu o kodzie 5.53.01.0001535 Koszt pobytu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w chorobach zakaźnych dla zakresu choroby zakaźne z jednoczesnym usunięcie z uwag wykluczenia dla grupy S57.
  6. Dodano nowy produkt rozliczeniowy o kodzie: 5.53.01.0001657 Wytworzenie sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego przeznaczonego do użytku długoterminowego, który obejmuje koszt zestawu do wytworzenia gastrostomii przezskórnej, gastrostomii balonowej, jejunostomii.
  7. Doprecyzowano zasady sprawozdawania produktów diagnostyki patomorfologicznej 5.53.01.0001653 – 5.53.01.0001656.
  8. Rozszerzono listy procedur ICD-9 na listach dodatkowych A4 i A8 o badania diagnostyczne dotyczące poziomu określonych białek w surowicy krwi odpowiednio dla grup A67 Padaczka – diagnostyka i leczenie > 3 dni i A35D Choroby zwyrodnieniowe OUN > 1 dnia.
  9. Dokonano zmian w charakterystyce grup: C14 Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani, C12 Duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani, PZC03 Usunięcie migdałków i inne zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 października 2023 r.

ZARZDZ_4