22 sierpnia 2022 r.  została ogłoszona zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.

Zmianie ulega zakres danych stanowiący wykaz środków ochrony osobistej podlegających sprawozdawczości.

Informacje należy przekazywać dla następujących pozycji:

 1. Kombinezon chroniący przed czynnikami infekcyjnymi
 2. Półmaska filtrująca o klasie ochrony FFP2 lub równoważnej
 3. Półmaska filtrująca o klasie ochrony FFP3 lub równoważnej
 4. Maska medyczna
 5. Rękawice ochronne/medyczne jednorazowego użytku
 6. Przyłbica ochronna
 7. Gogle lub okulary ochronne
 8. Fartuch ochronny
 9. Osłony nóg chroniące przed czynnikami infekcyjnymi

Dodatkowo rozszerzony został zakres informacji dotyczący w/w pozycji.

Usługodawcy przekazują informację o:

 1. liczbie sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju posiadanych przez siebie w dniu przekazania informacji
 2. liczbie sztuk środka ochrony osobistej danego rodzaju zużytych przez siebie od dnia przekazania ostatniej informacji.

Lecznictwo Szpitalne

 1. Usługodawcy przekazują do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od dnia 1 stycznia 2023 r informacje dotyczące :

1) pacjenta z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2:

 1. a) wiek,
 2. b) płeć,
 3. c) numer w wykazie głównym przyjęć i wypisów,
 4. d) stan pacjenta według modyfikowanej skali wczesnego ostrzegania (skali MEWS),
 5. e) prowadzona tlenoterapia;

2) liczby łóżek i ich wykorzystania.

 1. Do dnia 31grudnia 2022 r. usługodawcy przekazują dane dotyczące łóżek na dotychczasowych zasadach

Terminy przekazywania informacji o wyrobach medycznych oraz posiadanych przez siebie w dniu złożenia raportu środkach ochrony osobistej oraz środkach zużytych w okresie od ostatniego raportu, tj. w okresie ostatniego miesiąca:

 1. podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne w szpitalu przekazuje co miesiąc do 7 dnia każdego miesiąca;
 2. podmiotem leczniczym innym niż wymieniony w pkt 1 przekazuje corocznie do dnia 15 stycznia każdego roku;
 3. podmiotem wykonującym działalność leczniczą innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 przekazuje corocznie do dnia 31 stycznia każdego roku.

W przypadku składania przez usługodawcę pierwszego raportu będzie on obejmować informację o środkach ochrony osobistej zużytych przez niego w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 (terminy dotyczące sprawozdawania liczby łóżek i ich wykorzystania), który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 29 czerwca 2022 r.