25 sierpnia została skierowana do ogłoszenia zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.  Temat wprowadzonych zmian dotyczy stosowania amalgamatu stomatologicznego.

Zgodnie z zapisami  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci datę całkowitego wycofania amalgamatu stomatologicznego przewiduje się na rok 2030. Natomiast Ministerstwo Zdrowia już teraz wprowadza możliwość dostępu do innych niż amalgamat stomatologiczny materiałów do wypełnień stosowanych w leczeniu stomatologicznym wszystkim uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przedmiotowa zmiana rozporządzenia wprowadza nowe świadczenie: świadczenie usuniecie wypełnienia amalgamatowego

Warunki realizacji świadczenia zostały określone jako:

Wykonywanie przy udzielaniu świadczeń oznaczonych kodami świadczeń według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM: 23.1108; 23.1502; 23.1503; 23.1504; 23.1505

Świadczenie usuniecie wypełnienia amalgamatowego nie jest obligatoryjne z uwagi na to, iż Świadczeniodawcy przystępujący do realizacji świadczenia usunięcie wypełnienia amalgamatowego muszą spełnić warunki jego realizacji tj: wyposażenia swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się
w zużytej wodzie.

Po wyposażeniu gabinetów w separatory amalgamatu świadczeniodawcy będą mogli zakontraktować świadczenie usunięcie wypełnienia amalgamatowego.

Cena za wykonanie przedmiotowego świadczenia zostanie określona w przepisach wykonawczych – zarządzenie Prezesa NFZ.

Z wykazu materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych wycofano amalgamat  a w jego miejsce wprowadzono następujące materiały do wypełnień przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych:

1)       cement szkłojonomerowy;

2)       cement szkłojonomerowy o zwiększonej gęstości;

3)       cement szkłojonomerowy wzmocniony żywicą.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MZ zastąpienie amalgamatu stomatologicznego cementami szkłojonomerowymi nie będzie wymagało od świadczeniodawców zakupu nowego sprzętu ponieważ wstrząsarki do amalgamatu stomatologicznego w formie kapsułkowanej są odpowiednim sprzętem do wstrząsania każdego materiału do wypełnień w formie kapsułkowej, w tym również cementów szkłojonomerowych w formie kapsułkowanej.

Dodatkowo zmiany, które należy wprowadzić do umów zawartych z NFZ to aktualizacja wykazu sprzętu:

– nazwę wstrząsarka do amalgamatu należy zastąpić nazwą materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków

– nazwę mieszalnik do amalgamatu i glasjonomerów należy zastąpić nazwą wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków

Rozporządzenie wejdzie w życie 25.09.2022 r.

Dodatkowe informacje:

Separatory amalgamatu muszą być konserwowane zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić najwyższy wykonalny poziom zatrzymania amalgamatu.

Lekarze dentyści zapewniają, aby ich odpadami amalgamatu, w tym również pozostałościami amalgamatu, jego cząstkami, wypełnieniami raz zębami, lub ich częściami, zanieczyszczonymi amalgamatem stomatologicznym, zajmował się i dokonywał ich zbiórki upoważniony do tego zakład lub przedsiębiorstwo specjalizujące się w gospodarowaniu odpadami.

Lekarze dentyści w żadnym przypadku nie mogą uwalniać – bezpośrednio lub pośrednio – takich odpadów amalgamatu do środowiska.

Rozporządzenie MZ