ZPO – Mazowiecki OW NFZ – Kontraktowanie

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił jak poniżej:

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów
w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na lata 2023 – 2028

(skierowane do podmiotów zainteresowanych zawarciem umowy od 1 maja lub kolejnych miesięcy 2023 r. oraz świadczeniodawców u których umowy wygasają 30.06.2023 r.)

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.), zaprasza do składania wniosków ofertowych o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres do 30 kwietnia 2028 r. na obszarze województwa mazowieckiego, w następujących zakresach świadczeń:

 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne – nr postępowania 07-23-000182/ZPO/12/2/06,
 • zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej – nr postępowania 07-23-000183/ZPO/12/2/06,
 • zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej – nr postępowania 07-23-000184/ZPO/12/2/06,
 • zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu – nr postępowania 07-23-000185/ZPO/12/2/06.

W publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego OW NFZ dostępne są zapytania ofertowe wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umowy w ww. zakresach świadczeń dla wnioskodawców, ubiegających się o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (ZPO)

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego OW NFZ

Wniosek należy przygotować w oparciu o wymagania określone w zarządzeniu Nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne z późn. zm. – zwanym dalej zarządzeniem.

Wymagane załączniki:

Załącznik nr 2: Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik nr 3: Oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów

Załącznik nr 2A: Oświadczenie wnioskodawcy o asortymencie produktów handlowych

Ponadto informuję, że do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć oświadczenia i stosowne dokumenty, o których mowa w § 7 ww. zarządzenia.

Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania MOW NFZ, składa jeden wniosek uwzględniając w nim wszystkie miejsca udzielania świadczeń, które zgłasza do umowy.

Zaproszenia do składania wniosków i zapytania wnioskowe

Wykaz aktów prawnych

Wniosek ofertowy, sporządzony w aplikacji NFZ-KOnależy wraz z wymaganymi dokumentami, złożyć w formie elektronicznej i papierowej (wydruk z aplikacji ofertowej), w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 4 do ww. zarządzenia.

Wnioski o zawarcie umowy mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Należy je przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie MOW NFZ  w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Oddział Funduszu rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia ich wpływu do oddziału Funduszu.

Umowa obowiązuje od pierwszego dnia najbliższego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego) rozpoczynającego się po dniu podpisania umowy.

Podpisaną umowę udostępnia się w centralnym systemie obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Świadczeniodawcy, którzy chcą nawiązać współpracę z MOW NFZ, powinni zwrócić się do Oddziału z wnioskiem o udostępnienie konta w portalu NFZ (SZOI).

Jak uzyskać dostęp do SZOI?

W związku z ogłoszeniem nowych postępowań o zawarcie umowy, zostały zakończone (rozstrzygnięte) postępowania:

 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne – nr postępowania 07-23-000024/ZPO/12/2/06,
 • zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej – nr postępowania 07-23-000025/ZPO/12/2/06,
 • zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej – nr postępowania 07-23-000026/ZPO/12/2/06,
 • zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu – nr postępowania 07-23-000027/ZPO/12/2/06,

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne MOW NFZ w Warszawie: 22 279 79 28; 22 279 79 47; 22 279 79 49; 22 279 79 50; 22 279 79 51; 22 279 79 52; 22 279 79 54; 22 279 67 19.

 


Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju ZPO –

dodanie nowych miejsc udzielania świadczeń w roku 2023

 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zostały udostępnione materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu .zpo – zapytanie aktualizacyjne) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2023 w programie NFZ-KO.

nr postępowania: 07-23-000023/ZPO/12/2/06

 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne,
 • Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej,
 • Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej,
 • Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu.

Wykaz aktów prawnych

Plik o rozszerzeniu .zpo – zapytanie aktualizacyjne

Dostęp do aplikacji NFZ – KO

Wniosek należy przygotować w oparciu o wymagania określone w zarządzeniu Nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne z późn. zm. – zwanym dalej zarządzeniem.

Ponadto informuję, że do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć oświadczenia i stosowne dokumenty, o których mowa w § 7 ww. zarządzenia.

Wniosek ofertowy, sporządzony w aplikacji NFZ-KO należy wraz z wymaganymi dokumentami, złożyć w formie elektronicznej i papierowej (wydruk z aplikacji ofertowej), w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Wnioski o dodanie nowych miejsc udzielania świadczeń do umowy mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Należy je przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie MOW NFZ  w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Oddział Funduszu rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia ich wpływu do oddziału Funduszu.

Zmiany w umowie obowiązują od pierwszego dnia najbliższego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego) rozpoczynającego się po dniu podpisania aneksu.

Wnioskodawca obowiązany jest do złożenia w danym oddziale Funduszu wyłącznie jednego wniosku dotyczącego danego zakresu świadczeń, który będzie realizowany w miejscach udzielania świadczeń znajdujących się na obszarze właściwości tego oddziału Funduszu.

W przypadku, gdy wnioskujący dodaje do umowy jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania MOW NFZ, składa jeden wniosek uwzględniając w nim wszystkie miejsca udzielania świadczeń dodawane do umowy.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne MOW NFZ w Warszawie: 22 279 79 28; 22 279 79 47; 22 279 79 49; 22 279 79 50; 22 279 79 51; 22 279 79 52; 22 279 79 54; 22 279 67 19.

Link do źródła wpisu: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/aktualnosci/ogloszenie-w-sprawie-postepowania-o-zawarcie-umow-w-rodzaju-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-na-lata-2023-2028,1967.html