PSY – OSPIP i ZSPIP – terapeuta środowiskowy

Szanowni Państwo, 

informujemy, iż w temacie kwalifikacji terapeuty środowiskowego wykazanego w Ośrodku Środowiskowej Opieki oraz Zespole Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I Poziom Referencyjny została wydana przez Ministerstwo Zdrowia interpretacja dotycząca wykazywania na danym stanowisku osób z następującymi kwalifikacjami: osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego.

,,Zatem należy uznać, iż zgodnie z interpretacją osoby pełniące funkcję terapeuty środowiskowego, zatrudnione przed dniem 1 kwietnia 2024 roku w Zespołach/Ośrodkach I poziomu referencyjnego w oparciu o przepis w części „osoba podsiadająca co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej”, na dzień wejścia w życie zmiany, mogą jednocześnie „wpisać się” w definicję terapeuty środowiskowego zgodnie z § 2 ust. 18 rozporządzenia. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia podczas pracy na I poziomie referencyjnym osoby te miały możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi. Niemniej jednak zgodnie z definicją, fakt ten powinien potwierdzić w formie zaświadczenia, kierownik podmiotu leczniczego. Kierownik podmiotu leczniczego jest tym samym gwarantem posiadania przez ww. osoby wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji obowiązków na stanowisku terapeuty środowiskowego”.

W załączeniu do wiadomości przekazujemy pismo skierowane z Ministerstwa Zdrowia.

Jednocześnie zachęcamy do udziału w szkoleniu przygotowanym dokładnie w temacie organizacji pracy zespołów i ośrodków I poziomu referencyjnego: zasady funkcjonowania w zgodzie z wymaganiami NFZ oraz specyfikacji rozliczeń świadczeń realizowanych w ramach I poziomu referencyjnego: sprawozdawczość do NFZ, hybrydowy model rozliczeń, warunki wypłaty świadczeń wykonanych ponadlimitowych.

Szkolenie w formie online odbędzie się 21 marca 2024 r. godzina 10:00 ( w najbliższy czwartek).

Formularz rejestracyjny znajdą Państwo pod adresem https://mbrk.pl/szkolenie/srodowiskowa-opieka-psychologiczna-i-psychoterapeutyczna-dla-dzieci-i-mlodziezy/

 

Pismo_DZP