Dnia 29 kwietnia 2022 r. zostało opublikowane zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wprowadzone zarządzenie uwzględnia zmiany w następujących kwestiach:

 1. Dodanie osoby kierownika Działu Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli (TWK),
 2. Zmiana zakresu kompetencji osób występujących w procesie kontroli m.in:
  1. sporządzanie uzasadnienia nałożenia kary umownej i propozycji jej wysokości przez kierownika zespołu kontrolującego,
  2. kontrolę doraźną przeprowadza się również na wniosek dyrektora Departamentu Kontroli oraz na zatwierdzony przez Prezesa NFZ wniosek dyrektora OW NFZ, dyrektora komórki organizacyjnej centrali NFZ lub naczelnika właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli,
 1. Likwidacja dokumentu określającego tematykę kontroli w przypadku kontroli doraźnych oraz sporządzenie jednego rodzaju dokumentu, którym jest program kontroli,
 2. Zastąpienie nazewnictwa Kierownik TWK na Naczelnik TWK.
 3. Zmiana definicji rocznego plany kontroli – należy przez to rozumieć zatwierdzony przez Prezesa NFZ plan kontroli koordynowanych, przewidzianych do przeprowadzenia w danym roku kalendarzowym przez Departament.
 4. Program kontroli zawiera dodatkowo sankcje wynikające z oceny poszczególnych obszarów.
 5. Likwidacja dokumentu określającego tematykę kontroli w przypadku kontroli doraźnych oraz sporządzenie jednego rodzaju dokumentu, którym jest program kontroli.