Informujemy, że na mocy Zarządzenia nr 57/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniającego Zarządzenie nr 35/2022/DSOZ termin rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 udzielonych do 31 marca 2022 roku został wydłużony do 20 maja 2022 roku.

Tym samym zalecamy pilne uzupełnienie sprawozdawczości oraz jak najszybszą poprawę świadczeń pozostających na błędzie celem rozliczenia i zafakturowania jak największej ilości zrealizowanych świadczeń i rozliczenia dodatkowych środków z tytułu realizacji tychże świadczeń w reżimie sanitarnym w ramach tzw. faktur 3%.