POZ potwierdzenie wykonania świadczenia – wpis w dokumentacji medycznej/oświadczenie pacjenta

Przypominamy! W sytuacji udzielania świadczeń:

 1. ubezpieczonym nieznajdującym się na liście świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy;
 2. świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy oraz osobom uprawnionym  wyłącznie w związku z przepisami, o których mowa w art. 12 pkt 6 i 9 ustaw:
 3. a) art. 2 ust. 1 – osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ,co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych,
 4. b) art. 12 pkt 6 przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – w przypadku świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych;
 5. c) art. 12 pkt 9 – Karta Polaka;
 6. uprawnionym do świadczeń na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy  obywatelom Ukrainy  w związku  z konfliktem  zbrojnym na  terytorium  tego  państwa , zwanej dalej „ustawą o pomocy”;
 7. Osobom  uprawnionym  do  świadczeń  na  podstawie przepisów  o koordynacji,  niepodlegającym  wpisowi  na  listę  świadczeniobiorców  u danego świadczeniodawcy,  posiadającym  tzw.  kartę  EKUZ  lub  certyfikat  zastępczy,  świadczeniodawca  obowiązany  jest  udzielać  świadczeń  w sytuacjach uzasadnionych  medycznie  podczas planowanego pobytu;
 8. Położna POZ –ramach sprawowania opieki okołoporodowej w przebiegu ciąży;
 9. Wizyty położnej poz w opiece pielęgnacyjnej nad kobietąpo operacji ginekologicznejlub onkologiczno-ginekologicznej  obejmują  okres  od  dnia  zakończenia  leczenia  szpitalnego  do  całkowitego  zagojenia  się  rany  pooperacyjnej i realizowane są przez położną na podstawie skierowania, o którym mowa w §  12 ust. 10 Ogólnych  warunków  umów,  albo  karty  informacyjnej  z leczenia  szpitalnego  wydanych  po  operacji  ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej, zgodnie z zaleceniami w nich zawartymi.

 

Wymagane jest dodatkowe potwierdzenie zrealizowania świadczenia przez osobę, której zostało ono udzielone lub jej opiekuna prawnego lub faktycznego.

W pozostałych przypadkach potwierdzenie wykonanego świadczenia  stanowi dokonanie jego opisu w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy, a dla zrealizowanych zabiegów – wpisu w księdze zabiegowej.

Potwierdzenie realizacji świadczenia może odbywać się w różnych formach, najczęściej jest to podpis pacjenta składany w jego indywidualnej dokumentacji  medycznej lub w formie oświadczenia składanego przez pacjenta a zawierającego dane dotyczące rodzaju udzielonego świadczenia. W przypadku świadczeń udzielanych w trybie teleporady należy stosować  unormowania zawarte w Standardzie organizacyjnym teleporady w ramach  podstawowej opieki zdrowotnej  Standard reguluje w sposób szczegółowy zasady potwierdzania wykonania teleporady przez realizatora świadczenia a także konieczności dokonania właściwej adnotacji w dokumentacji medycznej pacjenta.

W załączeniu przekazujemy regulacje prawne:

 1. zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna,
 2. rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

zarządzenie

rozporządzenie