Dnia 16 maja 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Przedmiotową zmiana został zmodyfikowany załącznika nr 4 w tabeli nr 1 „OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ”

Zmiana podyktowana jest koniecznością ujednolicenia nazewnictwa oraz wymagań kwalifikacyjnych wprowadzonych dnia 15 grudnia 2021 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Wprowadzone zmiany

  1. poszerza i dostosowuje się w kryteriach postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży katalog premiowanego personelu o: specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie;
  2. w części 1 załącznika 4., w  tabeli wyrazy „metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej” zastępuje się wyrazami „metodą terapii psychodynamicznej lub humanistyczno-doświadczeniowej, lub integracyjnej, lub psychoanalitycznej, lub poznawczo–behawioralnej”;
  3. w części 1 załącznika 4., w  tabeli pojawiające się określenie osoba „prowadząca psychoterapię” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „posiadająca certyfikat psychoterapeuty”;
  4. w związku z dodaniem w rozporządzeniu koszykowym nowego zakresu świadczenia gwarantowanego: zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny, jako jednego z dwóch możliwych wariantów realizacji świadczeń na I poziomie referencyjnym;
  5. w związku z dodaniem w rozporządzeniu koszykowym nowego zakresu świadczeń gwarantowanych: „Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Poradnia zdrowia psychicznego – II poziom referencyjny”, określono kryteria  wyboru ofert w dwóch przedmiotach postępowania na ww. poziomie. Ponadto, w związku z ograniczeniem w rozporządzeniu koszykowym wymagań dotyczących personelu udzielającego świadczeń w ramach poradni zdrowia psychicznego oraz w ramach oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci, w projekcie rozporządzenia odpowiednio obniżono warunki premiujące personel; utworzono także osobno oceniane warunki dla świadczeń realizowanych w poradni zdrowia psychicznego oraz na oddziałach dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  6. w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji świadczeń na III poziomie referencyjnym (świadczenia ambulatoryjne realizowane w ramach  obligatoryjnego poziomu II) dostosowano oceniane warunki do świadczeń udzielanych w oddziale szpitalnym, izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym; wobec powyższego w przedmiocie postępowania „Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny” w lp. I w pkt 1 „Personel” w ppkt 1.2–1.4 określono liczbę etatów przeliczeniowych na liczbę łóżek; dodatkowo w konsekwencji usunięcia rozporządzeniem koszykowym obligatoryjnego wymogu realizacji świadczeń przez pedagoga lub logopedę, lub neurologopedę, lub dietetyka,  lub fizjoterapeutę wymiennie z terapeutą zajęciowym, oddzielnie będzie premiowana obecność ww. personelu;
  7. w związku z doprecyzowaniem w rozporządzeniu koszykowym zasad realizacji superwizji dla osób udzielających świadczeń psychoterapeutycznych proponuje się rezygnację z dodatkowo ocenianego warunku superwizji psychoterapii i dodanie dodatkowego warunku w postaci superwizji zespołu, której uczestnikami są nie tylko osoby udzielające świadczeń psychoterapeutycznych psychoterapii, lecz wszystkie osoby mające udział w procesie leczenia pacjenta; superwizja zespołu jest nowym pojęciem utworzonym wyłącznie na potrzeby niniejszego rozporządzenia – nie stanowi ona zatem elementu definicji superwizji używanej na gruncie rozporządzenia koszykowego; rekomendacje ekspertów współpracujących z Ministerstwem Zdrowia wskazują, że dzięki superwizji zespołu możliwe jest zapewnienie monitoringu całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz wsparcie wszystkich specjalistów realizujących świadczenia

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.