ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

 

Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym została opublikowana w Dzienniku Ustaw zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zmianą w/w aktów prawnych od dnia 30.08.2023 r.  prawo do bezpłatnych leków uzyskują dzieci do ukończenia 18 lat i seniorzy od 65. roku życia.

Kody uprawnień dodatkowych nanoszonych na receptę to:

  1. ,,S,, –  Świadczeniobiorca  po ukończeniu 65. roku życia;
  2. ,, DZ,, – Świadczeniobiorca do ukończenia 18. roku życia.

Zapis aktu prawnego:

,,Świadczeniobiorcom:

1) do ukończenia 18. roku życia,

2) po ukończeniu 65. roku życia

– przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, albo dla osoby pozostającej we wspólnym pożyciu albo dla krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.”;,,

Lista darmowych leków zostanie opublikowana dnia 30.08.2023 r. w formie obwieszczenia.

W załączeniu przekazujemy:

1)      zmianę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

2)      rozporządzenie zmieniające w sprawie recept.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept USTAWA_2

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept