SZP i AOS- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów

Szanowni Państwo,

dnia 06 marca 2023 r. została wydana zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów, która wchodzi w życie z dnia 21.04.2023 r.

W związku z modernizacją rejestru ( automatyzacji procesu przekazywania danych ) zakres danych opisanych w Karcie Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (KZNZ, symbol MZ/N-1a) zostaje rozszerzony.

Zmiany zostają dokonane w ramach projektu ,, Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+),,

Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym zapewniającym interoperacyjność na poziomie organizacyjnym z innymi systemami teleinformatycznymi w ochronie zdrowia.

Platforma umożliwi powiązanie rejestrów onkologicznych przez wykorzystanie wspólnych zasobów sprzętowych, programowych oraz analitycznych a także wykorzystanie metod przetwarzania języka naturalnego (ang. natural language processing) do analizy danych pochodzących z systemów szpitalnych do automatycznego zgłaszania danych do rejestrów onkologicznych.

Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, zakłady i pracownie patomorfologii wykonujące działalność diagnostyczną oraz podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne mogą przekazywać dane i identyfikatory, o których mowa w § 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w postaci papierowej do dnia 30 września 2024 r.

Podmiot prowadzący rejestr poinformuje podmioty, o powyżej o terminie, w którym dane i identyfikatory, o których mowa w § 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przekazuje się po raz pierwszy, jednak nie później niż w terminie do dnia 30 września 2023 r.

RozporzadzenieMZ