Ważne – rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Szanowni Państwo,

dnia 30 czerwca 2023 r. została ogłoszona zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Wprowadzone zmiany poruszają istotne kwestie dotyczące kolejki osób oczekujących oraz wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie – zlecenia ZPO.

W zakresie rejestrowania danych dotyczących kolejki osób oczekujących zmiany wprowadzono w sposobie wyliczania średnich czasów oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Wprowadzona regulacja urealnia przekazywane przez Świadczeniodawców dane dotyczące średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia poprzez wyłączenie z wyliczenia czasu osób, które zmieniają termin wyznaczony pierwotnie przez świadczeniodawcę z przyczyn leżących po stronie świadczeniobiorcy.

Zgodnie z wprowadzonym rozwiązaniem do wyliczenia średniego czasu oczekiwania nie będą brane pod uwagę następujące powody skreślenia:

  1. nr 4 – Względy medyczne – czasowe odroczenie terminu;
  2. nr 5 – Na wniosek osoby wpisanej w harmonogram przyjęć;
  3. nr 8 – Inna przyczyna;
  4. nr 12 – Zmiana kategorii,
  5. nr 14 – Aktualizacja terminu wyznaczonego pierwotnie z dokładnością do tygodnia.

Wprowadzono obowiązek rejestrowania dodatkowych informacji w zakresie:

  1. przedziału wiekowego dzieci, którym dany świadczeniodawca udziela świadczeń w przypadku świadczeniodawców, którzy w poradniach dla dorosłych udzielają świadczeń również dzieciom;
  2. informacje dotyczące realizacji badania w znieczuleniu w przypadku świadczeń gastroskopii i kolonoskopii.

W przypadku wydania karty onkologicznej oraz w przypadku świadczeń z zakresu diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego w rejestrze nie gromadzi się informacji dotyczących danych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

W zakresie wyrobów medycznych wprowadzane zmiany dotyczą uwzględnienia przy określaniu sposobu gromadzenia i przekazywania danych aplikacji uruchomionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia służącej do wystawiania w postaci elektronicznej zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zleceń naprawy wyrobu medycznego oraz umożliwiającej przepływ informacji między świadczeniodawcami wystawiającymi e-zlecenie, realizatorami zaopatrzenia i oddziałami wojewódzkimi Funduszu, zwanej dalej „aplikacją eZWM.”

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r., z wyjątkiem :

  1. od 1 stycznia 2024 r. dane sprawozdawcze dotyczące realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego będą przekazywane wyłącznie w sposób, o którym mowa w § 5a ust. 4 (w aplikacji Funduszu) (świadczeniodawcy nie będą musieli przekazywać danych komunikatem elektronicznym
  2. zmiany dotyczące zakresu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących wchodzą wżycie z dniem 1 stycznia 2024 r.

D2023000124501