OPH – zarządzenie nr 41/2024/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Szanowni Państwo,

w ślad za komunikatem w sprawie projektu zaradzenia określającego zawieranie i realizację umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna z dnia 22 marca 2024 r. informujemy, iż z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2024 r. zostały zniesione limity na  finansowanie świadczeń udzielanych w oddziale medycyny paliatywnej, hospicjum stacjonarnym, hospicjum domowym oraz poradni medycyny paliatywnej.

Rozliczanie świadczeń wykonanych ponad kwotę umowy nastąpi na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie.

Dodatkowo:

  1. Hospicjum domowe – doszczegółowiono przepis dotyczący pierwszej porady lekarskiej, która musi się odbyć w dniu objęcia pacjenta opieką przez hospicjum domowe. Zmiana przepisu spowoduje, że pierwszego dnia objęcia opieką przez hospicjum domowe, lub hospicjum domowe dla dzieci pacjent będzie miał zagwarantowaną poradę lekarską.
  2. Dopuszczono jednoczasowego rozliczania świadczeń radioterapii paliatywnej (teleradioterapii i brachyterapii paliatywnej) i paliatywnego leczenia systemowego (chemioterapii, immunoterapii, leczenia ukierunkowanego molekularnie i hormonoterapii) w trybie ambulatoryjnym lub hospitalizacji jednodniowej i świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zniesienie koincydencji świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej i świadczeń realizowanych w ramach hospitalizacji jednodniowych we wskazanych zakresach spowoduje możliwość finansowania osobodnia w przypadku, kiedy pacjent po zakończonym zabiegu wróci do domu pod opiekę hospicjum domowego lub hospicjum domowego dla dzieci lub do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej.
  3. Wskazano na możliwość korzystania ze świadczeń poradni medycyny paliatywnej przez pacjentów spełniających warunki kwalifikacji objętych świadczeniem pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
  4. Dodano przepis o karach umownych w przypadku wystawienia recepty na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego osobom nieuprawnionym lub przez osobę nieuprawnioną, lub w przypadkach nieuzasadnionych.

W załączeniu przekazujemy zarządzenie nr 41/2024/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

 

Akt prawny_ Zarzadzenie-41_2024_DSOZ – Baza Aktów Własnych