Zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Kluczowe elementy w ramach przygotowania ofert:

1. Jawność Ofert – zmiana brzmienia w § 11 ust. 1 zarządzenia Nr 18/2017/DSOZ, wskazująca na jawność ofert po zakończeniu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest rozwiązaniem analogicznym do przyjętego w art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.). Naczelną zasadą przy zamówieniach usług finansowanych ze środków publicznych jest zasada jawności (transparentności) postępowania. Ograniczenia tej zasady powinny być uzasadnione i ograniczone do niezbędnego minimum, co zapewni proponowane rozwiązanie

2. Oznaczenie nośników elektronicznych – wyłącznie z opisem zawierającym kod postępowania. Zmiana w zakresie § 12 ust. 2 pkt 4 zarządzenia Nr 18/2017/DSOZ ma charakter porządkowy, gdyż nie wszystkie nośniki elektroniczne mogą zostać oznakowane w sposób ustalony w dotychczasowym brzmieniu tego przepisu. Na pendrive – pamięci przenośnej USB, oferent nie umieści wymaganych danych, dlatego należy dokonać zmiany § 12 ust. 2 pkt 4 zarządzenia Nr 18/2017/DSOZ

3. W przypadku świadczeń rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym, rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym oraz rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym nie trzeba składać programu leczenia. Wprowadzenie nowego brzmienia § 14 zarządzenia Nr 18/2017/DSOZ ma charakter porządkowy. We wskazanym przepisie uchylono normy wprowadzające żądanie dokumentów, składanych przez oferentów przy ofercie dotyczącej świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza (rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym, rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym oraz rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku w ośrodku lub oddziale
dziennym), które należy uznać za wymóg historyczny ustanowiony przed wprowadzeniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r.poz. 1372).

Pozostaje wymóg złożenia programu dla świadczeń w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale dziennym.

Polisa lub umowa przedwstępna (w ramach przypomnienia) – kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy

Nowe wzory oświadczeń o wpisach do rejestrów, zastrzeżeniu informacji i wydaniu opinii o celowości inwestycji.

Zmiany wchodzą w życie od dnia 22.05 zatem stosuje się do postępowań rozpoczętych od 22.05.2024

 

Pełen zapis Zarządzenia:

Akt prawny_ Zarzadzenie-51_2024_DSOZ – Baza Aktów Własnych